Bildiriler

 • Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Sınırları İçerisinde Potansiyel Reçine Üretim Fonksiyonuna Sahip Alanların Belirlenmesi, 4. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 2018

 • Bazı Ağaç ve Meşcere Özellikleri ve Fizyografik Faktörlerin Kızılçam Meşcerelerinde Kabuk Hacmi Oranına Etkileri, 4. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 2018

 • Effects of Some Stand Parameters and Physiographic Factors on Above-Ground Biomass of Calabrian Pine Stands, International Symposium Ecology 2018, 2018

 • Effect of Height, Crown Length, Crown Width and Ratio on Single Tree Biomass for Calabrian Pine, IV. International Multidisiplinary Congress of Eurasia, Rome, Italy, 2017

 • Growth and increment of Oak (Quercus L.) stands in Bursa, International Symposium on New Horizons in Forestry, 2017

 • Ağaç Boyu Çap ve Yaşının Kızılçam ın Kabuk Kalınlığı Üzerine Etkisi, International Human and Nature Sciences Problems and Solution Seeking Congress, 2016

 • Using Geographical Information Systems GIS for precise determination of stand subcompartment slope values in planning and production work a case study of the Mut Alahan and Mihalıççık Kızıltepe forest planning units Turkey, 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies, 2016

 • A Bark Thickness Model for Calabrian Pine in Turkey, 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE ECOLOGY AND TECHNOLOGY, 2016

 • The Statistical Investigation of Stand Type Discrimination of Pure Calabrian Pine Forests in Antalya and Mersin Region of Turkey, International Forestry Symposium, 2016

 • Comparison of the Use of Aerial Photos Taken from Manned and Unmanned Aerial Vehicles in Terms of Estimation of Stand Parameters A Case Study in Mut Forest Enterprise, 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies, 2016

 • The Change of Diameter Increment Percentage in Even Aged and Pure Oriental Spruce Picea orientalis L Link Stands by Age and Diameter Classes, International Caucasian Forestry Symposium, 2013

 • FRİS Projesi ve Ormancılığımız, II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 2012

 • Karagöl Sahara Milli Parkı Master Planının Orman Amenajmanı Bakımından Değerlendirilmesi, II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 2012

 • Ekosistem Amenajmanının Karadeniz Bölgesi Ormanlarında Uygulama İmkanlarının Değerlendirilmesi, II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 2012

 • Ormancılıkta Kullanılan Büyüme Modelleri, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 2010

 • Saf Doğu Ladini Meşcerelerinde Meşcere Tipi Ayırımının İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 2010

 • Saf Doğu Ladini Meşcerelerinde Çap Dağılımının Modellenmesi, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 2010

 • Konumsal Orman Bilgi Sisteminin Kurulması ve Geliştirilmesi, 1. Çevre ve Ormancılık Şurası, 2005

 • Orman Ekosistem Envanterinin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Gerçekleştirilmesi, 1. Çevre ve Ormancılık Şurası, 2005

 • Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Orman Amenajman Planlarına Yansıtılması, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 2005

 • Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama Camili Planlama Birimi Örneği, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 2005

 • Doğu Ladini Ormanlarında Coğrafi Veri Tabanı Kurulmasına Yönelik Verilerin Temin Edilmesinde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri, Ladin Sempozyumu, 2005

 • Orman Fonksiyonlarını Ayırma Kriterleri ve Fonksiyonel Planlamada Kullanılması, V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, 2004

 • Modelleme Tekniklerinin Orman Amenajmanındaki Rolü ve Önemi, V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, 2004

 • Orman Amenajman Planlarının Yapımında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanılması, Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar Ve Yeni Hedefler Sempozyumu, 2002

 • Uzaktan Algılamanın Orman Amenajman Planlamasında ve Bilgi Sistemleri Kurulmasındaki Önemi, Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar Ve Yeni Hedefler Sempozyumu, 2002

 • Münferit Planlamanın Türkiye de Uygulanabilirliğinin Araştırılması, Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar Ve Yeni Hedefler Sempozyumu, 2002

 • Ormancılıkta Veri Tabanı Tasarımı ve Örnek Uygulama, I. Ulusal Ormancılık Kongresi, 2001