Bildiriler

 • Biyogazdan H2S Giderimi için Aktif Karbon ile Adsorpsiyon Yöntemi, Biyogazdan H2S Giderimi için Aktif Karbon ile Adsorpsiyon Yöntemi, 2019

 • Opportunities and Obstacles for Wastewater Reclamation and Reuse in Turkey, IWA 12th International Conference on Water Reclamation and Reuse, 2019

 • Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Çevresel Altyapılar Üzerine Suriye Kaynaklı Göçlerin Etkileri, ISEM 2018, 2018

 • Wastewater Reuse in Turkey: From Present Status to Future Potential, IWA Regional Conference on Opportunities for Water Reuse in Southeast Asia, 2018

 • Mikroalglerden Biyoetanol Üretimi, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Kongresi, 2018

 • The Effects of Migrations on Environmental Infrastructures, ICOEST, 2017

 • Diyarbakır Hamamlarına ?Çevre Tarihi? Açısından Yaklaşımlar, Uluslararası Tanzimat?tan Cumhuriyet?e Diyarbakır Sempozyumu, 2017

 • The Relationship Between Anaerobic Reactor Performance andMixing, 3rd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), 2017

 • Türkiye?deki Atıksu Arıtma Tesislerinin Sertifikalandırılması, 2. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi (İMSEC 2017), 2017

 • Treatment of Textile Industry Effluents by Heterotrophic andAutotrophic Up-flow Anaerobic Reactors, International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2017), 2017

 • Değişik Hammaddelerden Biyoethanol Üretimi ve Dünyada Biyoethanol Pazarı Üzerine Bir Araştırma, 1st International Academic Research Congress, 2016

 • Harran Üniversitesi Osmanbey kampüsü Atıksularının Arıtılması, 1st International Academic Research Congress, 2016

 • Green Laboratories Application, International Conference of Ecosystems (ICE 2015), 2015

 • Geçmişten Günümüze Çevre Eğitimi ve Bilinci, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÇEVRE SORUNLARI SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAY, 2015

 • Asidik Maden Sızıntı Sularının AMS Oluşumu Aktif Arıtım Sistemleri ve Metal Geri Kazanımı, Maden Mühendisleri Odası 3. Maden ve Çevre Kongresi, 0

 • Harran Ovasında Tarımsal Sulamanın Yeraltı Suyu Kalitesine Etkileri, III. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 0

 • Kampüs Atıksuları İçin Yüzeyaltı Akışlı Yapay Sulak Alan Tasarımı, GAP V. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, 0

 • Nehirlerde Su Kalitesinin Makro Omurgasızlar Kullanılarak Değerlendirmesi, GAP V. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, 0

 • Türkiye Açısından Ön Dezenfeksiyon Amacıyla Klor Kullanımının Değerlendirilmesi, GAP IV. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, 0

 • Şanlıurfa İli Evsel Katı Atık Kompozisyonunun Belirlenmesi, 2. Ulusal Katı Atık Kongresi, İzmir, 0

 • A model based optimization study with OLI stream analyzer for separate metal recovery from acid mine drainage, A model based optimization study with OLI stream analyzer for separate metal recovery from acid mine drainage, 0

 • Metal recovery from acid mine drainage by sulfidogenic anaerobic baffled reactor, III. International Conference, AMIREG 2009, 0

 • Granule development in a split fed anaerobic baffled reactor SFABR, Granule development in a split fed anaerobic baffled reactor (SFABR), 0

 • Development of Split Fed Anaerobic Baffled Reactor SFABR, 9th World Congress Anaerobic Digestion 2001, 0

 • The process of granule development in Split Fed Anaerobic Baffled Reactors SFABR, 9th World Congress Anaerobic Digestion, 0