Makaleler

 • MODERN BÜTÇELEME UYGULAMALARINDAN YUVARLANAN BÜTÇELEMENİN YAPISI VE DEĞİŞKEN EKONOMİK KOŞULLARDA İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ: ÖRNEK BİR UYGULAMA, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2021
  Uluslararası - ESCI
  Özdemir Serkan

 • Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan - Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama, Manas Journal of Social Studies, 2020
  Ulusal - TR DİZİN
  Özdemir Serkan

 • ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİNDE VE RAPORLANMASINDA KULLANILANYÖNTEMLER: TÜRKİYE BANKA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Özdemir Serkan , Kaya Yusuf

 • Bilgi Ekonomisi Özelinde Üniversitelerde Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması, Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), 2018
  Ulusal - International Index Copernicus
  Özdemir Serkan , Karakoç Mehtap

 • Küresel Finansal Krizlerin Muhasebe Bilgi Sistemi Temelli Nedenleri Bağlamında Kurumsal Yönetim ve Şeffaflık Kavramının Önemi, SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 2017
  Ulusal - International Index Copernicus
  Özdemir Serkan , Köroğlu ÇaĞrı

 • MUHASEBE YETKİNLİĞİ ÖZELİNDE MESLEK MENSUPLARI İLE MÜKELLEFLER ARASINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ, SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 2017
  Uluslararası - International Index Copernicus
  Yürekli Emin , Özdemir Serkan

 • İç Kontrolde COSO ve ICFR İlişkisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
  Ulusal - ULAKBİM
  Karakoç Mehtap , Özdemir Serkan

 • An Application Study to Create a Mobile Based Cost Calculation Software Regarding Woven Fabric Manufacturing in Small Scale Textile Businesses, Tekstil ve Konfeksiyon, 2015
  Uluslararası - SCI Expanded
  Özdemir Serkan , Yeşil Erkan , Utkun Emine

 • Calculation method for the determination of the unit costs of fabrics woven in semi automatic looms in small sized enterprises, Industria Textila, 2015
  Uluslararası - SCI Expanded
  Utkun Emine , Özdemir Serkan

 • The Risks of Cloud Computing in Accounting Field and the SolutionOffers The Case of Turkey, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2015
  Ulusal - ULAKBİM
  Özdemir Serkan , Elitaş Cemal

 • Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri Pamukkale Üniversitesi Örneği, Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi, 2015
  Ulusal - Index Copernicus
  Özdemir Serkan , Utkun Emine , Yeşil Erkan

 • KOBİ TFRS Standartlarına Göre Oluşturulacak Öz Kaynaklar Değişim Tablosu ve Gelir ve Dağıtılmamış Karlar Tablosu Önerisi Örnek Bir Uygulama, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2015
  Ulusal - ULAKBİM
  Özdemir Serkan , Elitaş Cemal

 • Bankalardaki Bölümsel Raporlama Uygulamalarının TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardı Çerçevesinde İncelenmesi Bir Uygulama Önerisi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2015
  Ulusal - ULAKBİM
  Özdemir Serkan

 • Muhasebe Meslek Mensuplarının Sundukları Hizmetin Müşteri Tarafından İlişkisel Pazarlama Anlayışı Doğrultusunda Değerlendirilmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2014
  Ulusal - ULAKBİM
  Kaya Yusuf , Özdemir Serkan

 • Nakit Akış Tablosunun Hazırlanmasında Yöntem Tartışmaları ve TMS 7 Standardı Şartlarına Uygun Brüt Dolaysız Yönteme Göre Örnek Bir Uygulama, Mali Çözüm Dergisi, 2014
  Ulusal - ULAKBİM
  Özdemir Serkan

 • Bulut Bilişim ve Muhasebede Kullanımı, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2014
  Ulusal - EBSCOhost
  Elitaş Cemal , Özdemir Serkan

 • Muhasebe Dersi Alan Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerinin Derse Yönelik Tutumlarının Tespiti Ege Bölgesinde Bir Uygulama, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2014
  Ulusal - ProQuest
  Ertuğrul İrfan , Özdemir Serkan

 • Comparing the Profit Margin of Textiles Woven on a Hand Loom and Automatic Loom in the Textile Industry Case of Buldan City, FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE, 2014
  Uluslararası - SCI Expanded
  Özdemir Serkan , Utkun Emine

 • Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematik Başarısını Etkileyen Faktörler Öğrenci Görüşleri Bakımından, Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi, 2013
  Ulusal - Index Copernicus
  Kaya Yusuf , Özdemir Serkan , Utkun Emine

 • TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardının Getirdikleri Ve Bir Bölümsel Raporlama Uygulaması, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2012
  Ulusal - EBSCOhost
  Elitaş Cemal , Özdemir Serkan

 • TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardının Uygulanma Düzeyinin TMS 14 Bölümlere Göre Raporlama Standardı İle Karşılaştırması İMKB 100 Uygulaması, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2012
  Ulusal - EBSCOhost
  Elitaş Cemal , Özdemir Serkan

 • Ölçümbilimin Önemi Açısından Sanayi İşletmelerinde Sayım ve Değerleme Ticari Kâr ve Kurumlar Vergisi Üzerine Etkisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011
  Ulusal - ULAKBİM
  Elitaş Cemal , Özdemir Serkan , Karakoç Mehtap

 • İç Denetim Etiği ve Kamu İç Denetçileri Tarafından Algılanışı, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2011
  Ulusal - EBSCOhost
  Özdemir Serkan

 • Bankacılık Sektöründe Menkul Değerlerin TMS 39 Standardına Uygun Olarak Muhasebeleştirilme İşlemlerinde Ortaya Çıkan Farkların Tespiti Üzerine Bir İnceleme, Mali Çözüm Dergisi, 2011
  Ulusal - ULAKBİM
  Özdemir Serkan , Elitaş Cemal

 • Muhasebe Uygulamalarında İnovatif Etkiler, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2011
  Ulusal - EBSCOhost
  Elitaş Cemal , Özdemir Serkan , Karakoç Mehtap , Elitaş Bilge Leyli

 • Muhasebe Meslek Mensuplarının Perspektifinden Türkiye Muhasebe Standartları, JOURNAL of WORLD OF IFRS (UFRS DÜNYASI DERGİSİ), 2011
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Elitaş Cemal , Karakoç Mehtap , Özdemir Serkan

 • Ön Lisans Muhasebe Öğrencilerinin Kariyer Planlamasını Etkileyen Unsurlar Ege Bölgesinde Bir Araştırma, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2010
  Ulusal - EBSCOhost
  Özdemir Serkan

 • Avrupa Birliği Sürecinde Kamuda İç Denetim Pamukkale Üniversitesi Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 2010
  Ulusal - EBSCOhost
  Erkan Mehmet , Özdemir Serkan , Karakoç Mehtap