Bildiriler

  • Bir İç Göç Çekim Merkezi Olarak Beykoz: Ana Eğilimler ve Değişimler, Beykoz 2019 Sempozyumu, 2019

  • Göç ve Bütünleşme Süreci, III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), 2018

  • Çağdaş Dünyada İnsani Bir Trajedi Olarak Mülteci Krizi, III. Internatıonal Research Congress on Socıal Scıences, 2018

  • Yaşam Döngüsü ve Mekân İlişkisi Yaşlılık Döneminde Göç, III. Internatıonal Research Congress on Socıal Scıences, 2018

  • İç Göçte Güncel Süreçler ve Yönelimler, International Academic Research Congress (INES 2017), 2017

  • Sekülarizmin Modern ve Post-modern Süreçlerdeki Yansımalarına Çokkültürcülük Perspektifinden Bir Bakış, International Academic Research Congress(INES 2017), 2017

  • Laik ve Seküler Din Tasavvurlarının Tarihi Ve Toplumsal Zemini, International Conference on Quality in Higher Education (ICQH 2017), 2017

  • Tersine Göç Olgusu Üzerine Bir Değerlendirme, International Conference on Quality in Higher Education(ICQH-2017), 2017

  • Üniversite Öğrencilerinin Arkadaş Seçimi Belirleyen Etkenler, International Conference on Quality in Higher Education(ICQH-2017), 2017