Bildiriler

 • Kadın Kariyerinde Yeni Bir Teori: Hassas Taban Teorisi, Uluslararası Erciyes Bilimsel Arş. Kongresi, 2019

 • İşgören Performansı Ölçeği Geliştirme Çalışması: Bir Alan Araştırması, ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2019

 • Kadın Kariyerinde Hassas Taban Teorisi: Kamu Kurumlarında Bir Uygulama, Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019

 • Afet Lojistiği Performansı ve Afete Müdahale Performansı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Tr 82?de Bir Uygulama, Vth International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistic Congress, 2019

 • Helal Lojistik Performans Faktörlerinin Önem Düzeylerinin Belirlenmesi, Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019

 • Doğal Tekeller ve Türkiye Enerji Piyasasında Regülasyonlar, 7th SCF International Conference On Social and Economic Impacts of Globalization and Future of European Union, 2019

 • ?İşletme Performansı Ölçeği? Geliştirme Çalışması: Bir Alan Araştırması, ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2019

 • Üniversite Öğrencilerinin elektronik ticarete Bakış açıları, 9. Uluslararası Doğu akdeniz turizm Sempozyumu, 2019

 • Girişimci Sağlığı, Girişimcilik Düzeyi, Girişimcilik Eğilimi Ve Girişimci Sosyal Çevre Destek Düzeyi İlişkisi: Tr90?da Bir Küçük Sanayi Sitesi Uygulaması, 4. Kafkasya Ortaasya Dış Ticaret Lojistik Kongresi, 2018

 • Reasons to Chose Economics Education in Turkey and Portugal, ı. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 2018

 • İktisat Eğitimi ve Bencil İnsan, 6. SCF International Conference on Economic Social Impacts of Globalization and Liberalization, 2018

 • Lojistik İşlemlerinin İşletme Performansına Etkisi: Gıda Perakendecileri Üzerine Bir Uygulama, 4. Kafkasya Ortaasya dış Ticaret Lojistik Kongresi, 2018

 • Kişilik Yönelimlerinin Mesleki Başarı Algısı Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, 7th International Conference On Business Administration (Icba),, 2018

 • İslam Ekonomisinde İnsan anlayışı: Optimum İnsan (Vasat İnsan), İCPESS, 2018

 • İktisadi Kararlar Ne kadar rasyonel, İCPESS, 2018

 • Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Çalışma Birimlerine Göre Farklılaşması: Örgütsel Bağlılıkta Taşra Sendromu Teorisi, 7th International Conference On Business Administration, 2018

 • Katılım Bankacılığı hakkında bilgi düzeyi: Kastamonu Üniversitesinde Bir Uygulama, 6th International Conference, 2018

 • Kadınların Kariyer Yönetiminde Hassas Taban Teorisi: Bir Araştırma, International Conference On Contemporary Women?s Studies, 2018

 • Entrepreneurship Intentions of Kastamonu, Tosya and SakaryaYoung People - Kastamonu, Sakarya ve Tosya Gençlerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Karşılaştırması?, 5th SCF International Conference on ?Economic and Social Podgorica/MontenegroImpacts of Globalization and Future of European Union? 5th-7th September 2018, 2018

 • Why do People Use Credit Cards? Factors Affecting Credit Card Usage?, 5th SCF InternationalConference on ?Economics and SocialImpacts of Globalization and FutureEuropean Union, 2018

 • Kadınların Kariyer Yönetiminde Hassas Taban Teorisi: Bir Araştırma, International Conference on Contemporary Women?s Studies, 2018

 • Competition In Construction Sector: A Research In Kastamonu, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK 2018), 2018

 • How We Make Our Housing Decisions? A Research In Kastamonu?, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK 2018), 26-27 Nisan 2018, İstanbul, 2018

 • Marka İmajı ve marka Sadakati bakışıyla Taşköprü Sarımsağı, Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 2017

 • Sebepler, Determinizm ve Kişisel Gelişim, International Congress On Political, Economic And Social Studies, 2017

 • Helal Lojistik: Kavramsal Bir Değerlendirme, III. Uluslararası Kafkasya Ortaasya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 2017

 • İslâm Ekonomisi Penceresinden Temel İktisadi Kavramlar, Sorunlar Ve Öneriler, İslami Ekonomi Finans ve Etik Kongresi, 2017

 • Katılım Bankaları İçin ?Güzel Borç Modeli? Önerisi (?Good Lending Model? Proposal For Participation Banks), International Congress On Political, Economic And Social Studies, 2017

 • Homo Economicus Mu? İslami İnsan mı?? (?Homo Economicus or Islamic Individual?, International Congress On Political, Economic And Social Studies, 2017

 • İsraf ve Tüketici Dengesine Yeni Bir Yaklaşım, International Congress On Political, Economic and Social Studies, 2017

 • Kentsel Lojistik Ve Lojistik Köy Performanslarının Önem Düzeylerinin Belirlenmesi: Kastamonu Örneği, III. Uluslararası Kafkasya Ortaasya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 2017

 • Girişimci Sağlığı İle Girişimcilik Düzeyi İlişkisi: TR 82 Bölgesinde Bir Uygulama, III. Uluslararası Kafkasya Ortaasya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 2017

 • Afet Lojistiği Performansı Faktörlerinin Önem Düzeylerinin Belirlenmesi: TR82 Bölgesinde Bir Uygulama, III. Uluslararası Kafkasya Ortaasya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 2017

 • İsraf ve Tüketici Dengesine Yeni Bir Yaklaşım, INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, 2017

 • İslam Ekonomisi Penceresinden Temel İktisadi Kavramlar, Sorunlar ve Öneriler, International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics, 2017

 • İsraf ve Tüketici Dengesine Yeni Bir Yaklaşım, International Congress On Political, Economic and Social Studies, 2017

 • Sipariş Edilen Araçların Talep Merkezlerine Dağıtım Optimizasyonu, 4. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri kongresi, 2016

 • Afet Lojistiği Performansı ve Afete Müdahale Performansı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, II. Uluslar arası Kafkasya Ortaasya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 2016

 • Girişimci Sağlığı İle Girişimcilik Düzeyi Ve Girişimcilik Eğilimi İlişkisi TR90 da Bir Küçük Sanayi Sitesi Uygulaması, Uluslar arası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2016

 • Lojistik Hizmet Performansının İşletme Performansı Üzerine Etkisi Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama, Uluslar arası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2016

 • Turizm Eylem Planı Kapsamında Turizmin Yeni Cenneti Abana Kastamonu Bir Değerlendirme, I. Uluslararası Abana Sempozyumu, 2016

 • Kastamonu Üniversitesi Öğrencilerinin Ekonomi Okuryazarlığı, Proceedings of 1 st International conference on Scientific Cooperation for The Future in The Social Sciences, 2016

 • TR82 Bölgesi ile Kastamonu İli Kalkınmışlık Seviyesinin Belirlenmesi ve Kalkınmayı Gerçekleştirme, I. Uluslararası Abana Sempozyumu, 2016

 • Kadınların sosyo Ekonomik Hayata Katılmalarında Hibe Desteklerinin Önemi Üç Başarı Hikâyesi, II. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi "Kadın ve Yoksulluk", 2016

 • Ayırt Edici Hizmetlerin ve Hizmet Kalitesinin Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi Havacılık Sektöründe Bir Uygulama, III. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi, 2015

 • Kâinat Kitabını Okumada Determinizm e Risale i Nur Penceresinden Eleştirel Bir Bakış, Din, Bilim ve Felsefe İlişkisi Risale-i Nur Yaklaşımı Sempozyumu, 2015

 • Risale i Nur Penceresinden Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî, I. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Sempozyumu, 2013

 • Sınırsız İyileşmenin Örgüt Performansına Etkisi: Bir Uygulama, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2012

 • Toplam Kalite Yönetiminde Yeni Bir Uygulama: Sınırsız İyileşme, 11. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2011

 • Türk Eğitim Sisteminde Girişimcilik Ve Girişimcilik Eğitiminde Avrupa Birliği (AB) Hibe ProjelerindenYararlanma Düzeyi: Bir Uygulama, 2. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 2008

 • CULTURAL FOUNDATIONS OF THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF AKHISM: A VIEW OF THE QUR'AN , AHI EVRAN International Conference on Scientific Research 30 November ?1-2 December 2021 / KırşehirAhi Evran University, 0

 • Lojistik Köy Performans Faktörlerinin Kentsel Lojistik Performans Faktörlerine Etkisi: Bir Araştırma, 1. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi (ECONDER), 0

 • (2020) ?Girişimcilik Yönelimi Faktörlerinin Değerlendirilmesi?, , 22-24 July 2020, - 978-605-4697-28, ss. 174-176., Econder 2. International Economics Business and Social Sciences Congress, 0

 • Lojistik Sadece Lojistik Değildir, 6th International Caucasus Central Asia Foreign Trade And Logistics Congress, 0

 • Helal Lojistik Performans Faktörleri Ölçek Geliştirme Çalışması, 6th International Caucasus Central Asia Foreign Trade And Logistics Congress, 0

 • Girişimcilikte Güven ve Umut Etkisi ve Girişimcilikte Güven ve Umut Ölçek Geliştirme Çalışması, 6th International Caucasus Central Asia Foreign Trade And Logistics Congress,, 0

 • Girişimcilikte Sağlık Etkisi Teorisi Faktörlerinin Önem Düzeyinin Belirlenmesi: Azerbaycan Örneği, III. International Congress of Modern Studies İn Social Sciences And Humanities "Year Of Shusha- 2022, 0

 • The Relationship Between Bullying in the Workplace and Organizational Commitment: A Research in Iraq, İTOBİAD 4. International Congress of Human and Social Sciences Researches, 10-13 June 2021, 0

 • The Relationship Unlimit Improvement and Logistics Management: Literature Research, İTOBİAD 4. International Congress of Human and Social Sciences Researches,, 0

 • Examining the Relationship between Unlimited Improvement and Service Quality: A Private Sector Study in Libya, 11th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems (IMMS 2021), 0

 • Müşteri Memnuniyeti Faktörlerinin Değerlendirilmesi?, İTOBİAD 3. International Congress of Human and Social Sciences Researches, 19-23 November 2020, 978-605-70166-3-8, Kitabi Yayıncılık, İstanbul, ss. 457-463., İTOBİAD 3. International Congress of Human and Social Sciences Researches, 19-23 November 2020,, 0

 • İşgören Memnuniyeti Faktörlerinin Değerlendirilmesi?, İTOBİAD 3. International Congress of Human and Social Sciences Researches, 19-23 November 2020, 978-605-70166-3-8, Kitabi Yayıncılık, İstanbul, ss. 451-456., İTOBİAD 3. International Congress of Human and Social Sciences Researches, 19-23 November 2020,, 0

 • ?The Impact of The (Covid 19) Pandemic on The Relationship Between Employee Performance and Costumer Satisfaction?, İTOBİAD 3. International Congress of Human and Social Sciences Researches, 19-23 November 2020, 978-605-70166-3-8, Kitabi Yayıncılık, İTOBİAD 3. International Congress of Human and Social Sciences Researches, 19-23 November 2020, 0

 • The Relationship Between Costumer Satisfaction and Business Performance?, İTOBİAD 3. International Congress of Human and Social Sciences Researches, 19-23 November 2020, 978-605-70166-3-8, Kitabi Yayıncılık, İstanbul, ss. 464-471., İTOBİAD 3. International Congress of Human and Social Sciences Researches, 19-23 November 2020,, 0

 • Sağlık Sorunlarının İşgören Performansına Etkisi: Kastamonu Örneği, Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 0

 • Helal Lojistik Performans Düzeyi İle Müşteri Memnuniyeti İlişkisinin Belirlenmesi: Tr 82?de Bir Uygulama, 5. Uluslararası Kafkasya Ortaasya Dış Ticaret Lojistik Kongresi, 0

 • Ürdün?de İslami Finans ve Bankacılık Uygulamalarının İncelemesi, International Congress of Islamic Economy Finance and Ethics, 0

 • Determining The Importance of Unlimit Improvement And Service Quality Factors: A Study At Baghdad University, III. International Congress of Modern Studies İn Social Sciences And Humanities "Year Of Shusha- 2022, 0

 • DETERMINING THE IMPORTANCE LEVEL OF JOB SATISFACTION AND PERFORMANCE FACTORS, AHI EVRAN International Conference on Scientific Research 30 November ?1-2 December 2021 / KırşehirAhi Evran University, 0

 • Kentsel Lojistik ve Lojistik Köy İlişkisi: Bir Alan Araştırması, Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 0

 • Sınırsız İyileşmenin Örgüt Performansına Etkisinin İncelenmesi; Bir Uygulama, Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 0

 • İslam Ekonomisinde Kalite: Kur?an Penceresinden Bir İnceleme, Econder 2. International Economics Business and Social Sciences Congress, Abstract Proceeding Book, 0

 • Girişimcilikte Güven ve Umut Etkisi Faktörlerinin Değerlendirilmesi, Econder 2. International Economics Business and Social Sciences Congress, Abstract Proceeding Book,, 0

 • Sebepler, Determinizm ve Kişisel Gelişim, International Congress On Political, Economic And Social Studies Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, 0

 • TR82 Bölgesi ile Kastamonu İli Kalkınmışlık Seviyesinin Belirlenmesi ve Kalkınmayı Gerçekleştirme, I. Uluslararası Abana Sempozyumu, 0

 • Turizm Eylem Planı Kapsamında Turizmin Yeni Cenneti Abana/Kastamonu: Bir Değerlendirme, I. Uluslararası Abana Sempozyumu, 0

 • Küresel Ekonomik Krizin KOBİ?lere Etkileri ve Alınan Önlemlerin Değerlendirilmesi: Kırgızistan ve Türkiye?de Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Uluslar arası Global Mali Kriz Konferansı, 3. Uluslar arası Girişimcilik Kongresi, 0

 • A Human-Centered Alternative Socioeconomic Overview of The Global Crisis and Proposed Solutions, International Conference on Critical Issues in Business and Economics, 0

 • Türk Eğitim Sisteminde Girişimcilik ve Girişimcilik Eğitiminde Avrupa Birliği (AB) Hibe Projelerinden Yararlanma Düzeyi: Bir Uygulama, 2. Uluslar arası Girişimcilik Kongresi, 0

 • Türkiye?de Girişimcilik Eğilimi ve Gelişmişlik Düzeyi Farklı Yörelere İlişkin Bir Alan Araştırması: Kırgızistan İçin SWOT Analizi ve Girişimcilik Önerileri, 2. Uluslar arası Ekonomi Konferansı, 0

 • Kentsel Lojistik Performans Faktörlerinin Önem Düzeylerinin Belirlenmesi: Kastamonu Örneği, VI. Ulusal Tedarik Zinciri ve Lojistik Kongresi, 0

 • Kentsel Lojistik Performansının İncelenmesi: Gümüşhane SWOT Analizi, III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 0

 • TR 90 Düzey 2 Bölgesi İllerinin Kentsel Lojistik Performanslarının Karşılaştırılması, 13. ÜAS, 0

 • Kalite Güvence Sistemlerinin İş Süreçlerine Etkisinin İncelenmesi: Bir Uygulama, 12. ÜAS, 0

 • Kalite İyileştirme Çalışmalarının Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Bir Havayolu İşletmesi Uygulaması, 12. ÜAS, 0

 • Farklı Sektörlerdeki Girişimcilerin Girişimcilik Özelliklerinin Karşılaştırması: Bir Uygulama, IV. Yerel Ekonomiler Sempozyumu, 0

 • Küçük İşletmelerde Faktör Esnekliği ve Ölçeğe Göre Getirinin Ölçümü: Bir Uygulama, 11. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 0

 • KOBİ?lerin Yeni Stok Yönetim Yöntemlerinin Farkında Olma ve Uygulama Düzeylerinin Araştırılması: Bir Uygulama, 9. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 0

 • Etkin Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY) İçin Tedarikçi Seçme Faktörlerinin Önem Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Uygulama, VII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 0

 • Malzeme Akışının Etkinliğinde Tedarik Zinciri Yönetiminin Önemi, 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, 0

 • AB Sürecinde Kamu Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Anlayışının Yerleştirilmesinde Meslek Yüksekokullarının Rolü Üzerine Bir Uygulama, IV. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 0

 • Avrupa Birliğine (AB) Uyum Sürecinde Hazırlanacak Projelerde Meslek Yüksekokullarının Etkinliğinin Artırılması: Bir Uygulama, III. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 0