Bildiriler

  • Örgütlerde Covid-19 Şartları Altında İş Stresi: Bursa Örneği, 8. Örgütsel Davranış Kongresi, 2021

  • LEADERSHIP TRAITS OF DONALD TRUMP IN TERMS OF DESTRUCTIVE LEADERSHIP THEORY, 5. Atlas Sosyal Bilimler Kongresi, 2020

  • ORGANIZATIONAL CULTURE PERCEPTIONS OF EMPLOYEES THAT WORK IN COURT HOUSES: A RESEARCH IN BURSA COURT HOUSE, 5. İKSAD Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2020

  • Yabancı Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Türleri ve Düzeyleri, 5. International Congress of Economics and Business, 2019

  • BLUE OCEAN LEADERSHIP STRATEGY: EXAMPLES FROM THE WORLD AND TURKEY, 4. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, 2019

  • A Research on Health Sector Employees? Task Performance and Contextual Performance Behaviour in the Context of Leader-Member Exchange Theory, 5. International Congress of Economics and Business, 2019

  • THE EFFECTS OF DECISION-MAKING STYLES OF LEADERSHIP ON EMPLOYEES KNOWLEDGE SHARING WITHIN THE ORGANIZATION, 14th INTERNATIONAL CONFERENCE on KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT, 2018

  • THE EFFECT OF GLOBALİZATION ON THE UNEMPLOYMENT OF Y GENERATION: EXAMPLE OF THE EUROPEAN UNION AND TURKEY, 3. Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer Kongresi, 2017

  • A Research on The Perception of Citizens Regarding Their Mayors? Apprehension of Servant Leadership: A Research In The City of Bursa, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE CHANGING WORLD AND SOCIAL RESEARCH ICWSR'2017, 2017

  • Manager's Roles and Profile: Evidence From Bursa, 9th International Strategic Management Conference, 0