Bildiriler

  • Bilgi Çağının Odak Noktası Üniversitelerde Mantar Yönetimi, Al Farabi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2017

  • Aile İşletmelerinin Sürekliliklerini Tehdit Eden Unsurlar Nitel Bir Araştırma, 3. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, 2016

  • Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2016

  • Aile işletmeleri kurucularının ve değerlerinin aile işletmelerinin sürdürülebilirliği üzerindeki etkisi Trabzon örneği, 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2014

  • Aile İşletmelerinde Başarılı bir devir sürecinin planlanması NEXT Projesi, 5. Aile İşletmeleri Kongresi, 2012

  • İşletmelerin Kurumsallaşma Düzeylerinin Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, Al-Farabi 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 0

  • Aile İşletmelerinin Sürekliliklerine İlişkin Bir Model Önerisi: Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği, 7. Aile İşletmeleri Kongresi, 0

  • Identifying the Variables in the Relationship of Ethical Leadership Within Meta-Analysis in the Context of Turkey, III. Economics, Business & Organization Research Conference, 0

  • Assesing the priorities of the factors affecting the continuity of family businesses: Eastern Black Sea Region, 2nd International Congress of Multidisiplinary Scientific Research, 0

  • İş yaşamında gelecek zaman algısı ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması, 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 0