Projeler

  • -Tübitak 1005, Araştırmacı, 2016, Çözücü İçermeyen Gaz Fazı Polimerizasyonu Ile Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen Üretimi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2015, Be Mg ve Ca Metalleri Yüklenmiş Erionite ve Linde Tip L Zeolitlerinin Hidrojen Adsorplama ve Depolama Kapasitelerinin Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi ile İncelenmesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2008, Propilenin Oksijen ile Kısmi Oksidasyonunu Sağlayarak Propilen Oksit Üretimi için Uygun Bir Metal Katalizörün ve Tepkime Mekanizmasının Kuantum Kimyasal Metotlarla Belirlenmesi ve Deneysel Olarak Uygulanarak Doğrulanması

  • Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı, 2004, Hafif Alkanlardan Katalitik Oksidatif Dehidrojenasyon ile Doymamış Hidrokarbon Üretimi ProseslerindeYeni Katalizör Yapımı, Aktivite Testi ve Reaksiyon Mekanizmalarının Kuantum Kimyasal Metodu Kullanarak İncelenmesi (DPT OYP Projesi)