Bildiriler

 • Katılım Endeksi Borsa Yatırım Fonlarında Spot ve Vadeli Piyasalar Arasındaki Risk Aktarımı ve Arbitraj Fırsatları, 3rd International Islamic Finance and Accounting Congress, 2022

 • Afgan Göçmenlerin Sosyokültürel Uyumlarının İş Tatminine Etkileri: Bursa İli Örneği, International Congress On Social Sciences, China To Adriatic - XIV, 2022

 • Alternatif Bir Finansman Yöntemi Olarak Paya Dayalı Kitle Fonlaması ve Yatırımcı Kararlarının Belirleyicileri, Çanakkale Onsekiz Mart University International Social Sciences Conference II, 2022

 • Alternatif Bir Yatırım Aracı Olarak Bitcoin: Uluslararası Hisse Senedi Portföylerinde Daha Üstün Bir Risk-Getiri Etkinliği Mümkün Mü?, 24. Finans Sempozyumu, 2021

 • Bir İktisat Tarihçisi Olarak Ahmet Tabakoğlu?nun İslam İktisadı Düşüncesinde ?Sermaye? Kavramı, 1. Karatay International Conference on Islamic Economics and Finance, 2021

 • Katılım Endeksleri, Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı - X Menkul Kıymetler Borsası ve İslamî Açıdan Değerlendirilmesi, 2019

 • Pozitif İslami Sinerji: Metodolojik Bir Yaklaşım, International Joint Conference on Islamic Economics and Finance (IJCIEF), 2016

 • Avrupa Borç Krizinde Domino Etkisi Mümkün Mü? Kredi Riski Kanalında Finansal Bulaşmaya Ampirik Bir Yaklaşım, International Istanbul Finance Congress, 2012

 • Floating vs. Fixed: The Interrelation Between Exchange Rate Systems and Foreign Trade in Turkish Experience, Anadolu International Conference in Economics II, 2011

 • Enflasyonla Savaş ya da Savaşın Enflasyonu: İstanbul?da Tahıl ve Ekmek Fiyatları (1845-1880), İkinci İktisat Tarihi Kongresi, 2010

 • Trakya Bölgesi?nde Tarım Sektörünün Finansmanında Kullanılan Banka Kredilerinin Gelişimi: 2000-2010 Dönemi Karşılaştırmalı Bir Analiz, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, 2010

 • Uluslararası Emtia Fiyat Hareketlerinin Borsa İstanbul Sektör Endekslerine Etkileri ve Yatırımcılar Açısından Sonuçları, Dokuz Eylul University I. International Congress on Social Sciences, 0