Makaleler

 • İhsan Fazlıoğlu Gramerinin Ontolojik Grameri, Yitiksöz Sanat, Edebiyat ve Düşünce Dergisi, 2021
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Ulukütük Mehmet

 • Yapay Gramerin Plastik Kavramları versus Ontolojik Gramer, Yiitksöz Sanat, Edebiyat ve Düşünce Dergisi, 2021
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Ulukütük Mehmet

 • Antik Yunan?da Hakikatin İcadı ve İmhasının Vasatı Olarak Agoranın Pharmakonik Tabiatı, Düşünen Şehir Dergisi, 2021
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Ulukütük Mehmet

 • Hilmi Ziya Ülken?de Mantık: Tarih, Tasavvur ve Tercihler, Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları, [Hilmi Ziya Ülken Özel Sayısı], 2021
  Ulusal - Philosopher's Index
  Ulukütük Mehmet

 • Bilimsel Devrimden Sonra Gramere Ne Oldu, Yitiksöz Sanat, Edebiyat ve Düşünce Dergisi, 2021
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Ulukütük Mehmet

 • Gramer olarak Siyaset, Yitiksöz Sanat, Edebiyat ve Düşünce Dergisi,, 2021
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Ulukütük Mehmet

 • Ontolojik Gramerden Seküler Anlamaya Dilin Bedenleşmesi, Yitiksöz Sanat Edebiyat ve Düşünce Dergisi, 2020
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Ulukütük Mehmet

 • Gelecek Bir Geçmiş Olarak İslam Düşüncesi: Muhammed ??bid el-Câbiri?ye Göre İslam Düşüncesinin Yeniden Yapılanmasında İbn Hazm?ın Rolü, Danışname: Beşeri ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2020
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Ulukütük Mehmet

 • Tarihsel/Toplumsal A Priori ve Ahd-i Zihnî/Haricî Kavramı Üzerine Bir İnceleme, Metazihin, Yapay Zekâ ve Zihin Felsefesi Dergisi, 2020
  Ulusal - Philosopher?xxs Index, Asos İndeks, İdealonline İndeks
  Ulukütük Mehmet

 • Tıbbi Epistemolojinin Teolojik ?Acı?dan Kopuşu ve Bedensel Ağrının Sekülerleşmesi, Nida Dergisi, 2020
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • Fuat Sezgin?in Bilimler Tarihi Paradigması: -Gelecek Bir Geçmiş Olarak Bilimler Tarihinin Tahayyülü ve İhsan Fazıloğlu ile Tefekkürü,, Muhafazakar Düşünce Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Ulukütük Mehmet

 • İmparatorluğun Ontolojik Grameri versus Ulus-Devletin İdeolojik Mantığı, Liberal Düşünce Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Ulukütük Mehmet

 • Aliya İzzetbegoviç?in Siyasal Ontolojisi, Academic Review of Humanities and Social Sciences, 2019
  Uluslararası - CiteFactor
  Ulukütük Mehmet

 • Çağdaş Türkiyede Felsefenin Osmanlıcasını Keşfetmek: Bir Literatür Değerlendirmesi, Muhafazakar DÜşünce Dergisi, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Ulukütük Mehmet

 • Batı Felsefesi ve Taşrası: Efendiler İcadı ile Köleler Üretiminin Merkez-Taşra İkileminde Yansımaları, Uluslararası Katılımlı Birey ve Toplum Dergisi, 2018
  Uluslararası - Asos
  Ulukütük Mehmet

 • Tıp Felsefesi Yapabilmenin İmkânı Üzerine Bir Soruşturma, Academic Review of Humanities and Social Sciences, 2018
  Uluslararası - Econpapers
  Ulukütük Mehmet

 • Hakikatten Mahrumiyet Çağında Teşhire Teşne Olmak: Mahremiyet versus Teşhir Manzaraları, Sosyoloji Divanı, 2018
  Uluslararası - SIS
  Ulukütük Mehmet

 • Ontolojiden Epistemolojiye, Güzelden Yararlıya: Batılı Siyasal Aklın Ürünü ve İslam Dünyasının Hastalığı Olarak Pragmatizmin Röntgeni, Nida Dergisi, 2018
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • Edebî-Felsefî Klasiklerin Aynaya Yansıyan Sureti Olarak Âmâk-ı Hayâl, Karabatak Dergisi, 2018
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • İslam Estetik Geleneğinde Hüsn-i Hatt Kitsch Olarak Görülebilir mi?, Mahalle Mektebi, 2017
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • Edebî Tahayyülü Yeniden Düşünmek: Taklit ve İntihal Geriliminde İmzaponge ve Mimesis, Karabatak Dergisi, 2017
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • Modern Anomali ile Postmodern Parodi Arasında Dinselliğin Ahir Zaman Halleri ve İslamcı Anti-Modernist Söyleminin Postmodern Kaynakları, Nida Dergisi, 2017
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • Oryantalizm, Postkolanyalizm, Hümanizm ve İktisat Gölgesinde Edebiyat ve Emperyalizm, Karabatak Dergisi, 2017
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • Göçün Öznelerinin Anlatımı Problemi: Konuseverlik, Hayırseverlik ve Hakseverlik Bağlamında Felsefî Soruşturmalar,, İlahiyat Akademi: Altı Aylık Uluslararası Akademik Araştırma Dergisi,, 2016
  Uluslararası - Felsefe Ve Din Bilimleri
  Ulukütük Mehmet

 • Geçmişteki Farabi yi Anlama Usulu Çağdaş Farabi yi Yorumlama Sorunu, Diyanet İlmî Dergi, 2016
  Ulusal - TR DİZİN
  Ulukütük Mehmet

 • Felsefî Mirasımızı Bugün Yeniden Nasıl Temellük Edebiliriz Câbiri nin İslam Düşüncesi Okuması Bağlamında Bir Soruşturma, Felsefe Dünyası, 2016
  Ulusal - TR DİZİN
  Ulukütük Mehmet

 • Ahir Zamanlarda Felsefe ve Edebiyatın Ölüm Üzerine Ağıtları, Karabatak Dergisi, 2016
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • Çağdaş İslam Düşüncesinde Din ve Akıl İlişkilerini Gelenek ve Modernlik Bağlamında Okumanın Sorunları Câbiri Özelinde Eleştirel Bir Sorgulama, Muhafazakar Düşünce, 2016
  Ulusal - EBSCO
  Ulukütük Mehmet

 • Çağdaş İslam Düşüncesinde Geleneğin Hermeneutik Restorasyonu ve Rasyonel Dekonstrüksiyonu Arasında Fazlur Rahman ve Câbirî Örneği, Bilimname: Düşünce Platformu, 2016
  Ulusal - TR DİZİN
  Ulukütük Mehmet

 • Varlık ile Yokluk Arasında: Felsefe ve Edebiyatın Osmanlıcasına Çağdaş Felsefeden Haşiyeler, Karabatak Dergisi, 2016
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • Michél Foucault ve Epistemolojinin Teolojiden Kopuşunun Düşündürdükleri, Mahalle Mektebi Dergisi, 2015
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • Gelenek Eski, Eskiyen Şeyler Gelenek midir?, Mahalle Mektebi Dergisi, 2015
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • Edebiyat (mimesis) ve Sinema (katharsis): Egzistansiyel Uyumdan Ontolojik Çatışmaya, Karabatak Dergisi, 2015
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • Ahlak ile Siyaset Kıskacında Dünyagörüşünün Pratikteki Aynası: İzzetbegoviç?in Siyasal Ontolojisinde Düalizm Karşısında Bütünlük Arayışı, Hece Dergisi, 2015
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • Türkiye de Bir Mantık Geleneğinden Söz Edilebilir mi Tematik ve Bibliyografik Bir Soruşturma, Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 2014
  Ulusal - TR DİZİN
  Ulukütük Mehmet

 • Çağımızda İbn Sinâ yı Anlama Sorunu, DİYANET İLMİ DERGİ, 2014
  Ulusal - EBSCO
  Ulukütük Mehmet

 • Şiirin Bir Ruhu Var mı? Şiirsel Dilin Hermeneutik Ufku Üzerine, Karabatak Dergisi, 2014
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • Şehrin Düşüncesi Düşüncenin Şehri: Şehri Düşünceye Çağırmanın İmkânı Üzerine, Nida Dergisi, 2014
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • Çağdaş İslam Düşüncesinde Öze/Kaynaklara Dönüş Söylemi ve Geleneğin Ötekileştirilmesi: Fazlur Rahman ve Câbirî Örneği, Nida Dergisi, 2014
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • Günümüz Türkiye sinde Otantik Felsefe Arayışları Bağlamında Bize Kendimize Özgü Bir Din Felsefesi Söylemleri, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013
  Ulusal - İSAM
  Ulukütük Mehmet

 • Hac ı Bektâşî Velî Mâkâlât ında Akıl İman İlişkisinin Din Felsefesi Açısından Analizi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırmaları Dergisi,, 2013
  Uluslararası - AHCI
  Ulukütük Mehmet

 • Aklın ve Felsefenin Epistemik ve Dilsel Mahremi: Gazzâlî ve Wittgenstein?da Aklın ve Felsefenin Mahremi Üstüne, Nida Dergisi, 2013
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • İmaj ile Gösteriş Arasında Mahremiyetin Metafizik Dönüşümü, Diyanet Aylık Dergi, 2013
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • Dinin Grameri versus Felsefenin Mantığı İslam Düşüncesinde Dinî ve Felsefî Epistemeler Gerilimin Mantıksal ve Gramatik Temelleri, İnönü Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi,, 2012
  Ulusal - İSAM
  Ulukütük Mehmet

 • Hermeneutik Felsefe ve Gadamer Dolayımında Geleneğin Hermeneutik İfşası, Felsefe Yazın Dergisi, 2012
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • Çağdaş İslam Düşüncesinde Yeniden Yapılanmanın Dilsel Şartları M Arkoun H Hanefî M A Câbirî Örneği, TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ AKADEMİ DERGİSİ, 2012
  Ulusal - EBSCO
  Ulukütük Mehmet

 • Geleneğin Dili mi Varlığın Evi mi Heidegger ve Gadamer de Dil Gelenek ve Varlığın İnsanlık Halleri Üzerine, ÖZNE FELSEFE DERGİSİ, 2012
  Ulusal - FELSEFE
  Ulukütük Mehmet

 • Hermeneutik Yaklaşım ve Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Aklın Işığında Eğitim Dergisi, 2011
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • Siyasetin Hermeneutiği Hermeneutiğin Ufuklarında Siyaseti Anlamak, Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları, 2011
  Ulusal - Felsefe
  Ulukütük Mehmet

 • Martin Buber ve Hans Georg Gadamer in Felsefelerinde Ben Sen İlişkisini Ahlaki Açılımları, Uluslararası Katılımlı Birey ve Toplum Dergisi, 2011
  Ulusal - Disiplinlerarası Sosyal Bilimler
  Ulukütük Mehmet

 • Batı ve İslam Düşüncesinde Amel-i Salih Arayışları Bağlamında Hikmet-Phronesis İlişkisi, Bilge Adamlar Dergisi, Hikmet Özel Sayısı, 2011
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • İslam Düşüncesinde Tercüme Faaliyetleri Hermeneutik ve Bibliyografik Bir Katkı Sayı 2 Yıl 1 2010 s 249 288, İnönü Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010
  Ulusal - İsam
  Ulukütük Mehmet

 • Tunuslu Hayrettin Paşa ve ?Akvemü?l-Mesalik fi Ma?rifetu Ahvâli?l-Memâlik? Adlı Eseri, Nida Dergisi, 2010
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • Politik Teolojide Din Dilinin Stratejik Ağırlığı-Din Dilinin Politik İşlevleri Üzerine Bir Deneme-, Nida Dergisi, 2010
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • İslam Düşüncesi Bağlamında Medeniyet Felsefesi Yapabilmenin İmkânı Üzerine, Nida Dergisi, 2010
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • Anlamın ve Yorumun Ufukları: Gadamer?de Ufukların Kaynaşması ve Gelenek, Hece Dergisi, 2009
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • Varlığın Evi Olan Dilden Dilin Evi Olan Geleneğe: Gadamer?de Dil-Gelenek İlişkisi, Hece Dergisi, 2009
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • Anlamın Dilselliği İçindeki Tarihsellik: Gadameryan Hermeneutikte Dilsellik, Tarihsellik ve Gelenek İlişkisi, Hece Dergisi, 2009
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • Hakikate Giden Yollar: Metin-Yazar-Okur Diyalektiğinde Beliren Anlama Sorunu, Hece Dergisi, 2009
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • Anlamın Dilselliği İçindeki Oyunsallık Gadamer ve Wittgenstein da Oyun Kavramı, Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi,, 2009
  Uluslararası - EBSCO
  Ulukütük Mehmet

 • Hans Georg Gadamer i Tanımak Anlamak ve Türkçe de Gadamer Kaynakçası, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Dergisi, 2009
  Uluslararası - TR DİZİN
  Ulukütük Mehmet

 • İslam Düşüncesinde Yeni Bir Tarih Yazımı Gerekli midir?, Bilim ve Ütopya Dergisi, 2009
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • İslam Felsefesi Okumalarına Giriş: Bir Düşünce Geleneğini Kavramsallaştırmak, Nida Dergisi, 2009
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet

 • İslam Düşüncesinin Entelektüel Kaynakları: Bir Düşünce Geleneğinin Soykütüğünü Çıkarmak, Nida Dergisi, 2009
  Ulusal -
  Ulukütük Mehmet