Çalışma Alanları

1.       Kolemanitten temel bor bileşiklerinin üretimi için alternatif proses geliştirilmesi

2.       Tinkalden Borik asit, sodium sülfit, amonyum borat ve sodium bikarbonat üretimi

3.       Termik santral bacagazlarından CO2, SO2 ve diğer hava kirleticilerin bor cevherleri kullanılarak giderilmesi

4.        Çözünme reaksiyonlarının kinetiği ve mekanizması

5.       Kimyasal proseslerin optimizasyonu

6.       Hidrometallurji

7.       Biyosürfaktanlar ile ağır metal giderimi ve metallerin geri kazanımı

8.       Kolemanitten CO2 ve metanol kullanarak trimeilborat üretimi

9.       Membran ayırma prosesleri