Bildiriler

  • Yenilenebilir Enerji Teknolojilerine Yönelik Reklamların Müşteri Memnuniyetine Etkisi: Ege Bölgesi'nde bir Uygulama, Akdeniz 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2021

  • Covid-19 Pandemisinin E-Ticaret Pazaryeri Web Sitelerine Etkisi: Boylamsal Bir Araştırma, International Marmara Social Sciences Congress (IMASCON) 2020, 2020

  • Kalite 4.0 ile Endüstri 4.0 İlişkisi Üzerine Bir Araştırma, AL -FARABI JOURNAL 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2020

  • Yerli ve Milli Sosyal Medya Kullanımı: Keşifsel Bir Araştırma, TESAM Uluslararası Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi, 2019

  • Yenilenebilir Enerji Bağlamında Algılanan Kalite ve Algılanan Riskin Kurumsal İtibara Etkisi: Ege Bölgesinde Bir Uygulama, Al-Farabi 9. International Conference on Social Science, 0