Makaleler

 • Entegre Rapor Yayınlayan Bankaların Finansal Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Ölçülmesi: Türkiye Örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2022
  Ulusal - TR DİZİN
  Özdemir Kadir

 • E-ticaret Web Sitelerine Ait Özelliklerin Tüketici Algısına Etkisi, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 2022
  Ulusal - TR DİZİN
  Özdemir Kadir , Nacar Ramazan

 • DEMATEL Tabanlı ANP (DANP) ve WASPAS Yöntemleri İle Ülkelerin İnternet Kullanımı Kriterlerine Göre Sıralanması, Premium E-Journal of Social Sciences, 2022
  Uluslararası - Index Copernicus, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Advanced Science Index, Directory Of Research Journals Indexing (DRJI), General Impact Factor, RootIndexing, Worldcat, İnfoBase ındex
  Maruf Muhammed , Özdemir Kadir

 • Gri Sistem Teorisi Kullanılarak Hastane Polikliniklerinin Faaliyet Performansının CRITIC ve ARAS Yöntemleri ile Değerlendirilmesi, Journal of Academic Value Studies, 2022
  Uluslararası - EBSCO, Google Scholar, SOBIAD, EconPapers, IDEAS, RePec
  Özdemir Kadir , Maruf Muhammed

 • Mediator Role of Environmental Concern and Green Trust in The Effect of Advertisements Related Renewable Energy Technologies on Customer Satisfaction, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2022
  Uluslararası - EBSCO, ASOS
  Özdemir Osman , Özdemir Kadir

 • A Systematic Review of E-commerce Websites Literature in 2010-2020 Period, Business & Management Studies: An International Journal, 2022
  Uluslararası - TR DİZİN
  Özdemir Kadir , Nacar Ramazan

 • Bütünleşik CRITIC ve WASPAS Yöntemleri ile Ülkelerin E-Ticaret ve Sosyal Medya Kullanım Kriterlerine Göre Sıralanması, Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 2022
  Uluslararası - EBSCO, ASOS, Google Scholar, Cite Factor, İ Journal, International Scientific Indexing, ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), Journal Factor
  Maruf Muhammed , Özdemir Kadir

 • E-Ticaret Pazaryeri Web Sitelerinin Dinamikleri: Covid-19 Pandemi Sürecindeki Değişim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2021
  Uluslararası - ESCI
  Nacar Ramazan , Özdemir Kadir

 • Türkiye?deki Ticari Bankalara Ait Web Sitelerin Performanslarının SWARA ve ARAS Yöntemi İle Sıralanması, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2021
  Uluslararası - TR DİZİN
  Maruf Muhammed , Özdemir Kadir

 • Türkiye?deki Büyükşehirlerin İhracat Performanslarının CRITIC ve MAUT Yöntemi ile Değerlendirilmesi, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021
  Uluslararası - Google Scholar
  Maruf Muhammed , Özdemir Kadir

 • Oyunlaştırma Uygulamalarının Marka Etkileşimi ve Marka Sadakati Üzerine Etkisi: Bursa İli Üzerine Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2020
  Ulusal - TR DİZİN
  Özdemir Osman , Özdemir Kadir

 • Yerli ve Milli Sosyal Medyayı Tercih Etme Nedenleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020
  Uluslararası - Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS), Business Source Corporate Plus (EBSCO), Scientific Indexing Services (SIS), Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Directory Of Research JournalsIndexing (DRJI), Akademic Resource İndex (ResearchBib), Journal Factor, CiteFactor, Information Matrixforthe Analysis Of Journals (MİAR), Index Copernicus (IC), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD)
  Özdemir Kadir , Nacar Ramazan