Bildiriler

 • BAĞLANMA STİLLERİ İLE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, ISPEC INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES-II, 2019

 • Sosyal Medya Bağımlılığı?nın Empatik Eğilim Üzerindeki Yordayıcı Rolü?nün İncelenmesi, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi ( Sosyal ve Eğitim Bilimleri) ( UBAK), Bandırma, 2019

 • MİNNETTARLIK VE MUTLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİNİNCELENMESİ, V. TURKCESS ULUSLARARASI EĞİTİM V ESOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2019

 • Topluluk Hissi ile Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, IV. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU (ASOS CONGRESS), 2018

 • SOSYAL DUYGUSAL YALNIZLIK İLE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARIN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE İNCELENMESİ, III. INTERNATIONAL DMITRI YAVORONITSKI EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, 2018

 • ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE RUHSAL BELİRTİ DÜZEYLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ROLÜ, III. INTERNATIONAL DMITRI YAVORONITSKI EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, 2018

 • Girişimciliğin yordayıcıları olarak epistemolojik inanç ve başarı yönelimleri, Bilge Kağan 1. Uluslararası Bilim Kongresi, 2018

 • Yaşam Doyumunun Yordayıcısı Olarak Geleceğe Yönelik Tutumlar, 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2018

 • Ortaokul Öğrencilerinin Duygu Düzenleme Becerileri ve Geleceğe Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2018

 • İnternet Bağımlılığı ve Sosyal ve Duygusal Yalnızlık, 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), 2018

 • SELF-TRANSCENDENCE AND PROSOCIAL BEHAVIORAL INTENTIONS, MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-V, 0

 • INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL RESILIENCE AND COVID-19 PHOBIA LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS, MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-V, 0