Makaleler

 • SERIAL MULTIPLE MEDIATION OF SELF-TRANSCENDENCE AND PSYCHOLOGICAL RESILIENCE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN FEAR OF COVID-19 AND SUBJECTIVE HAPPINESS IN UNIVERSITY STUDENTS, European Journal of Education Studies, 2022
  Uluslararası - BASE, DataCite, ERIH, Open Archive Initiative, Mendeley, Zotero, ResearchBib
  Anlı Gazanfer , Bilgin Okan

 • A Field Research on Gratitude, Mental WellBeing and Self-Compassion Level of Elderly Individuals in Nursing Home, Toplum ve Sosyal Hizmet, 2022
  Ulusal - TR DİZİN
  Demirci Yunus Emre , Anlı Gazanfer

 • Reliability and validity studies of the Turkish version of Humor Styles Questionnaire for Children, Current Psychology, 2021
  Uluslararası - SSCI
  Anlı Gazanfer

 • Maddi Değerler Ölçeği?nin Türkçe?ye Uyarlanması, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020
  Ulusal - TR DİZİN
  Anlı Gazanfer

 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK İLE YAŞAMIN ANLAMI VE ALGILANAN SOSYAL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020
  Ulusal - TR DİZİN
  Eker Halime , Taş İbrahim , Anlı Gazanfer

 • İNSTAGRAM KULLANIM NEDENLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2020
  Ulusal - TR DİZİN
  Anlı Gazanfer , Sevinç Hümeyra , Güneş Zehra , Yazgı Zeynep

 • Adaptation of the prosocial behavioral intentions scale for use with Turkish participants: Assessments of validity and reliability, Current Psychology, 2019
  Uluslararası - SSCI
  Anlı Gazanfer

 • The Mediator Role of Authenticity in the Relation between Submissive Behaviors and Internet Addiction, Malaysian Online Journal of Educational Technology, 2019
  Uluslararası - Journals Indexed İn Eric
  Anlı Gazanfer

 • Examining the Relationship between Academic Self-Handicapping and School Attachment Levels of Secondary School Students, International Online Journal of Educational Sciences, 2019
  Uluslararası - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
  Anlı Gazanfer

 • Investigating the Relationship between Sense of Classroom Community and Interpersonal Sensitivity, International Journal of Progressive Education, 2019
  Uluslararası - Journals Indexed İn Eric
  Anlı Gazanfer

 • Çevrimiçi Olumlu Sosyal Davranış Ölçeği?nin Türkçe?ye Uyarlanması, Kastamonu Eğitim Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Anlı Gazanfer

 • Üretken Özgecilik Ölçeği Türkçe Formu?nun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Anlı Gazanfer

 • Examining the Predictive Role of Authenticity on Internet Addiction in Turkish High School Students, Universal Journal of Educational Research, 2018
  Uluslararası - Journals Indexed İn Eric
  Anlı Gazanfer

 • Kişilerarası Duyarlılık ile Internet Bağımlılığı Arasındakı İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, MANAS Journal of Social Studies, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Anlı Gazanfer

 • Ortaokul Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranışlar ve Ruhsal Belirti Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Anlı Gazanfer

 • Ergenler İçin Oyun Bağımlılığı Ölçeği Kısa Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Journal of Turkish Studies, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Anlı Gazanfer , Taş İbrahim

 • Akademik Kendini Engelleme Ölçeği?ni Türkçeye Uyarlama Çalışması, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Anlı Gazanfer , Taş İbrahim , Güneş Zehra , Yazgı Zeynep , Sevinç Hümeyra

 • İnternet Bağımlılığı ve Sosyal ve Duygusal Yalnızlık, Journal of International Scientific Researches, 2018
  Ulusal - SOBIAD, DOAJ, DRJI (Directory Of Research Journals Indexing), ResearchBib (Academic Resource Index), Google Scholar, JF (JournalFactor), I2OR (International Institute Of Organized Research ), COSMOS IF, İdealOnline, SIS (Scientific Indexing Service)
  Anlı Gazanfer

 • The Effect of Cognitive Behavioral Psychoeducation Program, Which Aims to Reduce the Submissive Behaviors on the Interpersonal Sensitivity and Hostility, TED EĞİTİM VE BİLİM, 2017
  Uluslararası - SSCI
  Anlı Gazanfer , Şar Ali Haydar

 • KENDİNİ SABOTAJ İLE PSİKOLOJİK İYİ OLMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2015
  Ulusal - TR DİZİN
  Anlı Gazanfer , Akın Ahmet , Şar Ali Haydar , Eker Halime

 • BEDENİ BEĞENME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, The Journal of Academic Social Science Studies, 2015
  Ulusal - ASOS, INDEX COPERNICUS, ARASTIRMAX, CITEFACTOR, SOBIAD, MLA, TEİ, İSAM, MENDELEY, OAJI, DRJI, ACAR INDEX, ESJI, I2OR, MIAR
  Anlı Gazanfer , Akın Ahmet , Eker Halime

 • ROMANTİK İLİŞKİLERDE ALGILANAN DEĞİŞİM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 2015
  Ulusal - AKADEMİK DİZİN, İSRAJİF, DRJI, OPEN ACCESS JOURNALS, CZ3, IPN, WZB, ZBMED, BIBLIOTECH HAMBURG, SULB UNI, JGATE, ACAR INDEX, EBSCO, OCLC WORLDCAT, NKI, LIVIVO, CROSSREF, GENAMICS, TÜRK PSİKİYATRİ DİZİNİ, ESJI, SWI, TÜRKİYE ATIF DİZİNİ, SPARK INDEXING, TÜRK MEDLİNE, DOİ, JOURNAL FACTOR, PİF, JIFACTOR JASS ASOS, INDEX COPERNICUS, ARASTIRMAX, CITEFACTOR, SOBIAD, MLA, TEİ, İSAM, MENDELEY, OAJI, DRJI, ACAR INDEX, ESJI, I2OR, MIAR
  Akın Ahmet , Süler Melek , Eker Halime , Anlı Gazanfer

 • HAYRANLIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015
  Ulusal - AKADEMİK DİZİN, İSRAJİF, DRJI, OPEN ACCESS JOURNALS, CZ3, IPN, WZB, ZBMED, BIBLIOTECH HAMBURG, SULB UNI, JGATE, ACAR INDEX, EBSCO, OCLC WORLDCAT, NKI, LIVIVO, CROSSREF, GENAMICS, TÜRK PSİKİYATRİ DİZİNİ, ESJI, SWI, TÜRKİYE ATIF DİZİNİ, SPARK INDEXING, TÜRK MEDLİNE, DOİ, JOURNAL FACTOR, PİF, JIFACTOR JASS ASOS, INDEX COPERNICUS, ARASTIRMAX, CITEFACTOR, SOBIAD, MLA, TEİ, İSAM, MENDELEY, OAJI, DRJI, ACAR INDEX, ESJI, I2OR, MIAR
  Akın Ahmet , Yalnız Abdullah , Anlı Gazanfer , Eker Halime

 • Orta Öğretim Öğrencilerinin İnternet Ve Oyun Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi, Online Journal Of Technology Addiction Cyberbullying, 2014
  Ulusal - TEİ, GOOGLE SCHOLAR, ASOS, SOBIAD, TÜRK PSİKİYATRİ DİZİNİ, INDEX COPERNICUS
  Taş İbrahim , Eker Halime , Anlı Gazanfer

 • Bireysel Gelişim İnisiyatifi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011
  Ulusal - TR DİZİN
  Akın Ahmet , Anlı Gazanfer