Bildiriler

 • Evaluation of Potential Hydrogen Production Methods in Turkey by using a Hybrid Method Based on Pythagorean Fuzzy AHP and Interval Type-2 Fuzzy TOPSIS, 23rd World Hydrogen Energy Conference (WHEC-2022), 2022

 • İNOVATİF ÜRÜN GELİŞTİRME SÜREÇLERİNDE STAGE-GATE METODOLOJİSİNİN KULLANILMASI, MAS 9. ULUSLARARASIMATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 2019

 • Toluen Bileşiğinin Nitrolanma Reaksiyonunun Aralık Tip-2 Bulanık TOPSIS Yöntemi İle İncelenmesi, MAS 9th International European Conference on Applied Sciences, 2019

 • Ligand-DNA Etkileşiminde Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması, MAS 9th International European Conference on Applied Sciences, 2019

 • Yeni Ürün Geliştirme Performansının AHP Temelli Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi, 5. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 2019

 • Dijital İkiz Teknolojisinin Üretim ve Tasarım Sistemlerinde Kullanılması, 5. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 2019

 • GÖREV TAKİP SÜREÇLERİNİN DİJİTALLEŞTİRİLMESİ, MAS 9. ULUSLARARASIMATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 2019

 • Yalın Üretim Sisteminde 5S Uygulaması: Otomotiv Yan Sanayi Örneği, Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCON 2019), 2019

 • Yalın Laboratuvar Dönüşümü İçin 5S Uygulaması: Üniversite Örneği, Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCON 2019), 2019

 • Kalite Fonksiyon Göçerimi Yöntemi Kullanılarak Ürün Geliştirme Performanslarına Göre Tedarikçilerin Değerlendirilmesi, Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2018

 • Endüstri 4.0 ile Yalın Üretim Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2018

 • Ortopedik Tedavilerde Kullanılan Biyomalzemelerin Değerlendirilmesi: Klavikula Kırığı Örneği, Uluslararası Marmara Fen ve SosyalBilimler Kongresi, 2018

 • Transformatör Sargı En Sıcak Nokta Sıcaklığının Box-Behnken ve Taguchi Deney Tasarımı Yöntemleriyle Tahmini, III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 2018

 • Akıllı Depolar İçin PLC Ünitelerinin Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi, 3.ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 2018

 • Ürün Geliştirme Faaliyetlerinde Yalın Üretim Felsefesini Uygulayan Firmaların Ürün Geliştirme Performansının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle İncelenmesi, 3. INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, 2018

 • Tel Erozyon Yönteminde Malzeme Kaldırma Oranı ve Yüzey Pürüzlülüğünün En İyilemesi İçin İşleme Parametrelerinin Optimizasyonu, 2nd Engineers of Future International Student Symposium EFIS 2018, 2018

 • VIKOR Yöntemi İle Tedarikçilerin Değerlendirilmesi, 2nd Engineers of Future International Student Symposium EFIS 2018, 2018

 • Ürün Geliştirme Performansının Tahmininde Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı, 2.Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 2017

 • Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Tüketici İsteklerinin Önem Derecelerinin Belirlenmesi, 2.Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 2017

 • Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Ağ Prosesi (ANP) Yönteminin Kullanılması, Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyum Programı, 2017

 • Sanayide Enerji Verimliliği ve Uygulamaları, Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (UMAS2017), 2017

 • Advantages / Disadvantages of Non-Traditional Manufacturing Methods According to Traditional Manufacturing Method, 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS?17), 2017

 • The Importance of Böhler Angle in Calcaneus Geometry: A Finite Element Model Study, 18th EFORT Congress, 2017

 • Bilgisayarın Bilinçli Kullanımı, 2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (ISVET2017), 2017

 • EFQM Mükemmellik Modeli Yardımıyla Meslek Yüksekokulu Temel Performans Sonuçlarının İncelenmesi, 2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (ISVET2017), 2017

 • Hafif Tane Ayırma Makinesindeki Üretim Hatalarının Hata Türü ve Etkileri Analizi İle Belirlenmesi, 17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 2016

 • Evaluation of the effects of pedicle screw characteristics on contralateral implant lifespan via finite element analysis and Taguchi s method, 37th SICOT Orthopaedic World Congress, 2016

 • Üniversite Sanayi İşbirliğinde Sanayinin Otomotiv ve Makine Ön lisans Programlarından Beklentileri, International Symposium on Post-Secondary Vocational Education and Training ISVET-2016, 2016

 • The Best Vehicle Engine System Selection Using VIKOR and TOPSIS Methods, 2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), 2016

 • Type 2 Bulanık TOPSIS Yöntemi İle Üçüncü Parti Lojistik (3PL) Firma Seçimi, Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2016

 • MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA DEVAMSIZLIK NEDENLERİ VE ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ, 4th International Vocational Schools Symposium, 2015

 • MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVSIZ GEÇİŞ VE ETKİLERİ AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ, 4th International Vocational Schools Symposium, 2015

 • Ayak Bileği Sindezmoz Yaralanmasında En Uygun Cerrahi Tedavi Seçeneği Nedir Taguchi Metoduyla Analiz, 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2015

 • A Fuzzy Multi Criteria Decision Making Method for Selection of CNC Machine Tool, The First International Symposium onIndustrial Design Engineering (ISIDE14), 2014

 • White Good Brand Selection By Using Generalized Choquet Integral, Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), 2013 IEEE International Symposium on, 2013

 • Bulanık ANP Yöntemi Kullanılarak Tedarikçi Seçimi Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama, 13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu (ÜAS?13), 2013

 • EFQM Mükemmellik Modeli ile İşletme Çalışanlarının Performans Analizi Tekstil Sektöründe Bir Uygulama, Mesleki Eğitim ve Genç İstihdamı Ulusal Sempozyumu, 2011

 • Adoption of NPD Process Improvement Concepts in Industry Status Review of Automotive Suppliers in Turkey, ASME International Design Engineering Technical Conferences (IDETC), 2009

 • A Value Chain for Product Development in the Context of Customer Retailer Supplier Chain An Application in an Electronic Retailer Firm, ICOVACS2008-International Conference on Value Chain Sustainability, 2008

 • Eş Zamanlı Mühendisliğin Ürün Geliştirme Performansı Üzerindeki Etkisi Otomotiv Yan sanayinde Bir Saha Araştırması, II. Ulusal Kalite Fonksiyon Göçerimi Sempozyumu, 2008

 • Otomotiv Yan Sanayinde Ürün Geliştirme Performansı Üzerine Bir Çalışma, 7. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2007