Bildiriler

 • RUHSAL TRAVMANIN RİSK ALMA DAVRANIŞINA ETKİLERİ, 16. Adli Bİlimler Kongresi, 2019

 • ALKOL ETKİSİ ALTINDA ARAÇ KULLANAN SÜRÜCÜLERİNTRAVMATİK YAŞANTI SIKLIKLARININ VE TRAFİK CEZABİLGİLERİNİN İNCELENMESİ, 16. Adli Bilimler Kongresi, 2019

 • The Relationship Between Traumatic Stress and Mental Health in University Students, 19. Annual Conference of the Europe Society of Criminology, 2019

 • Üniversite Öğrencilerinde Travmatik Yaşantı Sıklığının Değerlendirilmesine Yönelik bir Ön Çalışma, V. Turkcess Kongresi, 2019

 • Aile Hekimlerinin Bağımlılık Hakkındaki Düşünceleri Ve Yaşam Kaliteleri, 11. Uluslararası Çin?xxden Adriyatik?xxe Sosyal Bilimler Kongresi, 2019

 • 112 Komuta Kontrol Çalışanlarında Stres, Baş Etme Ve Farkındalık Üzerine Bir Ön Çalışma Örneği, Türkiye Travmatik Stres Kongresi, 2018

 • Acil Sağlık Hizmetlerinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Şiddete Uğrama Sıklıkları Ve Baş Etme, Türkiye Travmatik Stres Kongresi, 2018

 • Kanser Erken Teşhis Tarama Ve Eğitim Merkezi (Ketem) Çalışanlarının Sağlık Alışkanlıkları Üzerine Yapılmış Bir Ön Çalışma, 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2018

 • Aile Hekimlerinin Alkol Ve Madde Bağımlısı Kişiler Hakkında Düşünceleri, 20.Ulusal Psikoloji Kongresi, 2018

 • 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Sağlık Çalışanlarında Ruhsal Travma Ve İlişkili Sorunların Yaygınlığı, 20.Ulusal Psikoloji Kongresi, 2018

 • Medikal Kurtarma Ekiplerinde Travmatik Stres ve İlişkili Bilişsel Özellikler, 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2014

 • Ambulans Çalışanlarının İkincil Travmatik Stres Belirti Düzeylerinin ve İkincil Travmatik Stresle Baş Etme Yollarının Belirlenmesi, 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2014

 • İkincil Travmatizasyon veya Eşduyum Yorgunluğu, 7. Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları, 2012

 • Bursa Gençlik Danışma ve Sağlık Hizmet Merkezine Başvuran Gençlerin Bilgi ve Davranışları, 3. Adölesan Sağlığı Kongresi, 2010

 • Hemodiyaliz Hastalarında Sosyal Destek Algısının ve Travmatik stres Belirtilerinin Dünyaya İlişkin Varsayımlar Üzerine Etkisi, 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2010

 • Bir Dış Ulaşım Aktivitesi olarak Üniversite Şenliği, 3. Adölesan Sağlığı Kongresi, 2010

 • Sağlık Ocağı Çalışanlarında Ruhsal Belirtiler, 15. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 2008

 • Sağlık çalışanlarında ikincil travmatizasyon, tükenmişlik ve yorgunluk, 15. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 2008

 • Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyi İle Benlik Şemaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 10. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 2005

 • Ben Kimim? (Dissosiyatif (Çoğul) Kimlik Bozukluğuna Genel Bir bakış), 10. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 2005

 • Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ve Bu Yalnızlık Düzeyleriyle Çevreden Algıladıkları Sosyal Desteğin Benlik Saygısı Üzerinde Etkisi, 10. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 2005

 • Meme Kanseri Teşhisi İle Bir Göğsü Alınan Kadınlarla Meme Kanseri Teşhisi Almamış Kadınların Depresyon ve Özsaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması, 9. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 2004

 • Obez Tanısı Konmuş Çocukların ve Obez Olmayan Çocukların Depresyon ve Özsaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması, 8. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 2003

 • Obez Tanısı Konmuş Bireylerle Obez Olmayan Bireylerin Çeşitli Psikolojik Belirtileri, 8. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 2003