Lisans

  • Ankara Üniversitesi , Psikoloji Bölümü , 2000

Yüksek Lisans

  • Uludağ Üniversitesi , Psikoloji (yl) (tezli) , 2004

Doktora

  • İstanbul Üniversitesi , Psikoloji (dr) , 2017