Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Boron Doped Diamond (BDD) Elektrotlar Kullanılarak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Elektro-Oksidasyonu

  • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2016, Ülke Genelindeki Evsel Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Mevcut Durumlarının Tespiti Revizyon İhtiyacının Belirlenmesi Projesi

  • Diğer (Ulusal), Araştırmacı, 2016, Marmara Denizi?nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2015, KATI ATIK DEPOLAMA SAHASI SIZINTI SULARINDAN AMONYAK VE SÜLFATIN STRÜVİT VE ETRENJİT ÇÖKTÜRMESİ İLE ARITILABİLİRLİĞİNİN YÜZEY YANIT YÖNTEMİYLE MODELLENMESİ VE OPTİMİZASYONU

  • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2015, Entegre Çevre İznine Tabi Otomotiv Üretim Tesislerinin Uyum Durumları ve Gerekliliklerinin Belirlenmesi Projesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2014, Katı Atık Depolama Sahası SızıntıSularından Amonyak ve Sülfatın Strüvit ve Etrenjit Çöktürmesi ile Arıtılabilirliğinin YüzeyYanıt Yöntemiyle Modellenmesi ve Optimizasyonu

  • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2013, Kozanlı Gökgöl Sulak Alan Yönetim Planı Alt Projesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2009, Katı Atık Deponi Sahası Genç Sızıntı Sularının Elektrokoagülasyon Yöntemi Kullanılarak Arıtılması

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2008, Tekstil Endüstrisi Reaktif ve Dispers Boya Banyo Atiksularının Elektrokoagülasyon Prosesi İle Arıtımı Yanıt Yüzey Yöntemi İle Optimizasyonu

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2004, Hareketli Yatak Biyofilm Reaktörde Çeşitli Organik ve Hidrolik Yüklerin Atıksu Arıtma verimine Etkisi