Bildiriler

 • ENTELEKTÜEL SERMAYE İLE İŞLETMELERİN REKABET PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ:ÖRNEK BİR ARAŞTIRMA, INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS, 2020

 • ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN: VAN YYÜ UYGULAMASI, INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS, 2020

 • Impact of Human Resources Management Strategies on InnovationManagement, V.Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Kongresi(INCSES-2019), 2019

 • Aile İşletmelerinde Yönetim Sorunları:Van İlinde Bir Araştırma, 2.uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2018

 • Yeni Girişimci Desteği Kapsamında girişimcilik ve kadın girişimciliği:Van Örneği, Internatıonal Conference On Applied Economics and Finance, 2018

 • Bölgesel Kalkınmanın Finansmanında Kalkınma Ajanslarının Rolü: DAKA Örneği, EUREFE?xx17, 2017

 • Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınmadaki Rolü: DAKA Örneği, 4th INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE, 2017

 • TÜRKİYE OTEL İŞLETMELERİNDE ÇEVRESEL STRATEJİLER VEORGANİZASYONEL PERFORMANS, International West Asia Congress Of Tourism Research, 2017

 • Bilgi Yönetimi Stratejilerinin Firma Performansı Üzerindeki Etkileri, 2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, 2017

 • THE IMPACTS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT STRATEGIES ON FIRM PERFORMANCE, 2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, 2017

 • Üniversite Öğrencilerinin Sosyotropik-Otonom Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Eğilimleri arasındaki İlişki:İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, 25.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2017

 • The effect Of Transactıonal Leadership On Inıvatıon Culture Of Organızatıon:An Emprıcıal Research In Turkey, XIV.European Conference On Social and Behavioral Sciences, 2017

 • The Role Development Agency In Development Fınance:DAKA Sample, XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 2017

 • GİRİŞİMCİ İŞLETMELERDE STRES YÖNETİMİ:ACİL SERVİS ÖRNEĞİ, 15.İŞLETMECİLİK KONGRESİ, 2016

 • İç Odaklı ve Dış Odaklı Bilgi Yönetimi Stratejilerinin Firma Performansı Üzerindeki Etkileri, EUREFE16, 2016

 • The Role Of Informatıon Technologıes On Total Qualıty Applıcatıons An ApplıcatıonAt Van Organızed Industrıal Zone, IX. European Conference on Social andBehavioral Sciences, 2016

 • Teknoloji Odaklı ve İnsan Odaklı Bilgi Yönetimi Stratejilerinin Firma Performansı Üzerindeki Etkileri, Eurefe 2016, 2016

 • THE IMPACT of ORGANIZATIONAL STRUCTURE ON MANAGEMENT INNOVATION, IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 2016

 • Resolution Process And It s Effects On The Economy Of Eastern Anatolian Region VanExampl, "Self Portrait To Selfie" Transmogrification Of Self Shootın With Social Media, 2016

 • 2000 Yılından Sonra Meydana Gelen Ekonomik Krizlerin KOBİ ler Üzerindeki Etkisi Van İlinde Bulunan Hizmet İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma, VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 2015

 • STRATEJİK İNOVASYON YÖNETİMİ UYGULAMALARI, İNOVASYON PERFORMANSI VEFİRMA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ, 23.ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, 2015

 • Türk İşletmelerinin İnovasyon Performansını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma, 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2015

 • Ekonomik Krizlerin İşletme Fonksiyonları Üzerindeki Etkileri, 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aksaray Üniversitesi, Aksaray, 2015

 • Kurumsallaşma Kurumsal Kuram ve Kurumsal Yönetim Kavramlar Arası Farklılıklar ve Biçimselleşme, Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi - III, 2015

 • Kişilik Özellikleri ve Demografik Özelliklerin Türk Girişimci Adaylarının Girişimcilik Niyetleri Üzerindeki Etkisi, VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 2015

 • Rekabet Aracı Olarak Bilgi Teknolojilerinin Yönetim Sürecine Etkileri: Van OSB?de Bir Araştırma., 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2014

 • Örgütsel Sessizlik Mobbing ve Örgütsel Sinizm İlişkisi Örnek Bir Uygulama, 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2012

 • Turist Memnuniyeti:Van Örneği, 12.Ulusal Turizm Kongresi, 2011

 • FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİNİN ETKİSİ: İMKB?DE İŞLEM GÖREN TEKNOLOJİ İŞ- LETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA, 21.ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, 0