Makaleler

 • Globalization and the powerful on International Management ?An exploratory study for a group of international business organizations in Republic of Iraq?, Rihan Journal for Scientific Publishing, 2022
  Uluslararası - Index Copernicus,EBSCO,ESJI,DRJI,ISI,RG
  Maaroof Anas , Oğrak Abdullah

 • Testing the Structural Validity of The Model Designed For Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness,Trust, and İntention to Use Bitcoin With Process Macro, Business & Management Studies: An International Journal, 2022
  Uluslararası - TR DİZİN
  Oğrak Abdullah

 • Consumer Behavior After the Corona Pandemic: An Analytical Study of the Opinions of a Sample of Consumers in Iraq, : The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2022
  Uluslararası - Education Research Index ERIC EBSCO Online Cabell's Directories Index Copernicus Journal Master List,sobiad
  Maaroof Anas , Oğrak Abdullah

 • İş Ahlakı Dergisi, İş Ahlakı Dergisi, 2022
  Uluslararası - TR DİZİN
  Ataman Sıddık , Oğrak Abdullah

 • İşletmelerin Girişimsel Yönelimleri İle İşgören Performansı Arasındaki İlişki: Van Organize Sanayi Bölgesi Örneği , Turkish Studies-Economics-Finance-Politics, 2022
  Uluslararası - TR DİZİN
  Tatar Aslan Suna , Oğrak Abdullah

 • SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ VE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi, 2021
  Uluslararası - ASOS INDEX,CITEFACTOR,Google Scholar,International Scientific Indexing
  Oğrak Abdullah , Gönül Fatih

 • Hizmet İnovasyonu Uygulamalarında, Bilgi Paylaşımı ve İş GörenTatmini:KamuPersoneli Üzerinde Bir Uygulama, Uluslararası Akademik Birikim Dergisi, 2021
  Uluslararası - Index Copernicus,Rsearchbip Directory Of, Research Journals Indexing (DRJI) , Google Scholar, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), RootIndexing
  Oğrak Abdullah , Demirbağ Tuba

 • Hedef Baskısının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Bankalar Üzerine Bir Uygulama, Journal of Current Researches on Business and Economics, 2021
  Uluslararası - International Scientific Indexing (ISI), ResearchBib, OpenAIRE, Directory Of Research Journals Indexing (DRJI), International Society For Research Activity (ISRA), InfoBaseIndex, Open J Gate, Scientific Indexing Services (SIS), International Institute Of Organized Research (I2OR), Google Scholar
  Ataman Sıddık , Oğrak Abdullah , Aydın Saadettin

 • Hedef Baskısı ve İş Tatmini İlişkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021
  Ulusal - ASOS INDEX,CITEFACTOR,Google Scholar,International Scientific Indexing
  Ataman Sıddık , Oğrak Abdullah , Ataman Fikriye

 • ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE YENİLİK YÖNETİMİ İLİŞKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA, International Journal of Disciplines in Economics Administrative Sciences Studies, 2020
  Uluslararası - Citefactor Acedemic Scientific Journals,The International Index Copernicus,SOBİAD Atıf Dizini,The Directory Of Indexing And Impact Fact (DIIF),Science Library Index,Cosmos Impact Facto,Advanced Science Index,
  Oğrak Abdullah

 • KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE DEVLETİN KADIN GİRİŞİMCİLERİNE YÖNELİKDESTEKLEYİCİ POLİTİKALARI, Euroasia Journal of Social Sciences Humanities, 2020
  Uluslararası - Index Copernicus,Root Indexıng,İssuu,Academic Resource Index,Cosmos,British Index ScientificDatabase, Scientific Indexing Services, Citefactor,worldCat
  Oğrak Abdullah

 • ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN: VAN YYÜ?DE BİR UYGULAMA, JOURNAL OF INSTITUTE OF ECONOMICDEVELOPMENT AND SOCIALRESEARCHES, 2020
  Uluslararası - Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),Scientific World Index ( SCIWIN),Society Of Economics And Development,Directory Of Indexing And Impact Fact (DIIF)
  Oğrak Abdullah , Adam Abdulhamid

 • ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN KURUM BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ, Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 2020
  Uluslararası - Index Copernıcus Internatıonal,Scientific Indexing Servıces,Google Scholar,ASOS Index,Cite Factor,İSAM ,İdealonline,BASE
  Kılıçlı Yasin , Oğrak Abdullah

 • Entelektüel Sermaye İle İşletmelerin RekabetPerformansı Arasındaki İlişki: Örnek Bir Araştırma, International Refereed Journal On Social Sciences, 2020
  Uluslararası - International Refereed Journal On Social Sciences, International ResearcBible (Academic Resource Index), Scientific World Index ( SCIWIN), Active Search Results Engineer (ASR), ISSUU Journal Listings, Root Society For Indexing And Impact Factor Service, Cosmos Impact Factor, Directory Of Indexing And Impact Fact (DIIF), Society Of Economics And Development, Society Of Economics And Development
  Oğrak Abdullah , Kayar Vildan

 • ÖRGÜTSEL İNOVASYONUN PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BATMAN İLİNDE BİR ARAŞTIRMA, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Aras?tırmaları Dergisi, 2020
  Uluslararası - TÜBİTAK ULAKBİM ,İSAM,Google Scholar,Asos,Index Copernicus,Internatıonal Root Indexıng,Eurasian Scientific Journal Index,Jıfactor
  Oğrak Abdullah , Eldemir Mazlum

 • SOCIAL RESPONSIBILITY AND GRADUATE?SJOB (CHALLENGES, STRATEGIES ANDPATTERNS), ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL, 2020
  Uluslararası - ICI Journals Index Copernicus,Directory Of Research Journals Indexing,Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR),Scientific Journal Impact Factor (SJIFactor),Directory Of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index),Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),Society Of Economics And Development,International ResearchBible (Academic Resource Index)
  Oğrak Abdullah , Alehashem Behradrazavi , Nabılou Hamid

 • İNOVASYON PERFORMANSI VE ÖRGÜTSEL YAPI İLİŞKİSİ : SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA, Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi, 2019
  Uluslararası - International Scientific Indexing,ESJI (Eurasian Scientific Journal Index),Journal Factor,CiteFactor,Google Scholar,i Journal,
  Oğrak Abdullah , Talha Kürşat Karta

 • Effect of using information systems on the performance of commercialcompanies?An empirical study of the Syrian commercial companies in TurkeyGhazi Aintab.?, Review for Research and Studies A Refereed Review, 2019
  Uluslararası - EBSCO,Internatıonal Scientific Indexing,
  Oğrak Abdullah , Ahmet Nasif

 • Yeni Girişimci Desteği Kapsamında Girişimcilik Ve KadınGirişimciliği: Van Örneği, Journal of Strategic Research in Social Science(JoSReSS), 2019
  Uluslararası - Index Copernicus,Researchbib,SOBİAD,Google Scholar,Scientific Indexıng Services,ASOS Index
  Oğrak Abdullah , Yergin Haluk

 • Yenilik,Örgüt Kültürü ve Sinizm:Van YYÜ?de Örnek Bir Uygulama, Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınevi(EKEV), 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Oğrak Abdullah , Erol Fırat

 • GÖÇMENLİK, GÖÇMEN GİRİŞİMCİLİK VE GÖÇMEN TÜRK GİRİŞİMCİLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, 2019
  Uluslararası - Social Science Research Network,International Index Copernicus,Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD),ience Research Network (SSRN) Scientific World IndexGeneralImapctFactor,Eurasian Scientific Journal Index,Advanced Science Index,Directory Of Research Journals Indexing,Root İndexing
  Nişancı Zehra Nuray , Oğrak Abdullah , Ayvazoğlu Ayşe

 • Bankacılık Sektöründe Hedef Baskısı Algısı :Van İlinde Faaliyet Gösteren Gösteren Bankalar Üzerinde Bir Uygulama, Journal of Instıtute of Economıc Development And Socıal Researches, 2019
  Uluslararası - Scientific Indexing Services(SIS),CiteFactor,ESJI,ResearchBible,General Impact Factor,DRJI,DIIF,
  Oğrak Abdullah , Ataman Sıddık , Ataman Fikriye

 • Turizm Sektöründe Üst Düzey Yöneticilerin Demografik Özellikleri İle Fırsatçı ve Araştırmacı Yenilikçilik Stratejileri Arasında İlişki, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Gümüş Abdulkadir , Çalık Abdurrahman , Oğrak Abdullah

 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine Bağlı Meslek Yüksekokullarında Öss sınavı İle Sınavsız Yerleştirilen Öğrencilerin Akademik Başarılarının Karşılaştırılması, Internatıonal Socıal Scıences Studıes Journal, 2018
  Uluslararası - ESJI,DIIF,SSRN,DRJI,SIS,ASR,PIF
  Oğrak Abdullah

 • Yenilikçilik Kültürü ve örgütsel Yenilikçilik:Van?da Bir Uygulama, SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, 2018
  Uluslararası - ınternational Scientific ındexing,ISI,SIS,ESJI,DRJI,SCIWIN,DIIF,ASR
  Oğrak Abdullah , Yılmaz Esra

 • Impact of Motivation on Employee Performance in Private Sector, Social Mentalıty And Research Thinkers Journal, 2018
  Uluslararası - Internation Scientific Indexing (ISI),Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)ResearchBible (Academic Resource Index),Directory Of Research Journals Indexing (DRJI),Scientific Indexing Services (SIS),Directory Of Indexing And Impact Fact (DIIF)
  Oğrak Abdullah , Shirwany Goran Mohammed Rahman

 • Örgütlerde Stres Yönetimi:Acil Servis Örneği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018
  Ulusal - Scentific Indexing Servıces,Türk Eğitim Endeksi,SOBIAD,Google A
  Oğrak Abdullah , İşleyen Şakir , Demir Erden Ayfer

 • An Application On Interest Rate Pass-Through In TURKEY, International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI), 2018
  Uluslararası - Ebsco, Proquest, Jour, Google Schole
  Yılmaz Ahmet Baran , Yergin Haluk , Oğrak Abdullah

 • Ekonomik Krizlerin Küçük ve Orta Boy İşletmeler(KOBİ) Üzerindeki Etkileri:Van Örneği, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Oğrak Abdullah , Kızıldere Celal , Kibar Sinan

 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK NİYETLERİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ÖRNEK BİR UYGULAMA, SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, 2018
  Uluslararası - Internation Scientific Indexing (ISI),Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),Cite Factor Academic Scientific Journals,ResearchBible (Academic Resource Index),Directory Of Research Journals Indexing (DRJI),Society Of Economics And Development,Directory Of Indexing And Impact Fact (DIIF),Scientific Indexing Services (SIS).Social Science Research Network (SSRN), Index Copernicus
  Oğrak Abdullah , İşleyen Şakir , Altun Yener , Aksoy Gülşah

 • Ar-Ge Çalışmalarının Etkinliğinde Patent, Faydalı Model, Marka ve Tasarım Açısından Bir İstatistiki Çalışma, TURAN SAM(Turan Stratejik Araştırmalar Dergisi), 2018
  Uluslararası - ASOS
  Özhavzalı Müzeyyen , Oğrak Abdullah

 • Ar-Ge Çalışmalarının Etkinliğinde Patent,Faydalı Model,Marka ve Tasarım Açısından Bir İstatistiki Çalışma, Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, 2018
  Uluslararası - Asos,Araştirmax Bilimsel Yayın Endeksi,Cite Factor,GIF,Google Ccholar,SOBIAD,DergiPark Akademik, Index Copernicus
  Özhavzalı Müzeyyen , Oğrak Abdullah

 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOTROPİK-OTONOM KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İİBF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018
  Uluslararası - Index Copernicus
  Çalık Abdurrahman , Gümüş Abdulkadir , Oğrak Abdullah

 • AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİM SORUNLARI: VAN İLİNDE BİRARAŞTIRMA, JAVSTUDIES International Journal of Academic Value Studies, 2017
  Uluslararası - Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),Directory Of Research Journals Indexing (DRJI),Scientific Indexing Services (SIS),ResearchBible (Academic Resource Index),ResearchBible (Academic Resource Index),Scholarsteer Index, Index Copernicus
  Oğrak Abdullah , Karataş Okan

 • AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA VAN İLİNDE BİR ARAŞTIRMACORPORATION IN FAMILY COMPANIES A RESEARCH ON VAN, TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 2016
  Uluslararası - Pro Quest(ABD), Ulrich?s WEB(ABD), Google Scholar(ABD), ICI Index Copernicus International(Polonya/AVRUPA BİRLİĞİ), DergiPark Akademik(Türkiye), DAIJ, OAJI, Global Impact Factor, ResearchBib, SIndex, CiteFactor, JournalInformatics, BASE, PubGet, Index Scholar, Region Hovedstaden, SOBIAD, AsosIndex, AcarIndex, Araştırmax, TopluKatalog Ulakbim TÜBİTAK, AkademikDİzin, Türk Eğitim Endeksi, CEEOL, JournalIndex, DRJI, OpenAıre, WorldCat
  Oğrak Abdullah , Karataş Okan

 • Örgütsel Güven ve Akademik Özyeterlik Algısının Genel Sinizm ve Etik Dışı Davranışlara Etkisi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016
  Uluslararası - Index Copernicus,SCPIO,tÜRK EĞİTİM ıNDESİ,ASOS
  Akyüz Bülent , Kesen Mustafa , Oğrak Abdullah

 • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ VERİMLİLİĞE ETKİSİ: VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016
  Ulusal - TR DİZİN
  Oğrak Abdullah , Kesen Mustafa , Yaşar Mehmet Emin

 • AMERİKA DA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ GİRİŞİMCİLERİN GİRİŞİMCİLİK NİTELİKLERİ KAPSAMINDA ALGILARI PITTSBURGH GIDA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015
  Uluslararası - Alan Endeksleri
  Nişancı Zehra Nuray , Oğrak Abdullah , Özmutaf Nezih Metin

 • MOBBİNG ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ ÖRNEK BİR UYGULAMA THE RELATIONSHIP BETWEEN MOBBING ORGANIZATIONAL SILENCE AND ORGANIZATIONAL CYNICISM AN EMPIRICAL STUDY, KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2014
  Uluslararası - Ebsco
  Kalay Faruk , Oğrak Abdullah , Nişancı Zehra Nuray

 • Abu Al Hasan Al Mawardi s Views on Economic Policies, Current Research Journal of Economic Theory, 2013
  Uluslararası - Google Scoholer, Doaj, Portico Academic Journals DataBase
  Pıçak Murat , Burtan Doğan Bahar , Oğrak Abdullah

 • Hasan El Maverdi nin İktisadi Görüşleri, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİSOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ DERG S İİ İ İİ, 2012
  Uluslararası - ULAKBİM
  Oğrak Abdullah , Pıçak Murat

 • Bilişim Teknolojilerinin İş stresi Üzerindeki Etkileri Türk Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi(AKAD), 2009
  Ulusal - SOBİAD, ASOS,
  Kalay Faruk , Şimşek Mehmet Şerif , Oğrak Abdullah