Bildiriler

 • Finansal Yönetim Performansı Ve Firma Karlılığı Etkileşiminin Panel Ardl Yaklaşımıyla Test Edilmesi: Borsa İstanbul Metal Eşya, Makine Ve Gereç Yapım Sektöründe Bir Uygulama, 23. Uluslararası Finans Sempozyumu, 2019

 • Finansal Yönetim Davranışının Ölçülmesi: Tra1 Bölgesi Üniversiteleri Örneği, Al Farabı Journal 4th International Conference on Social Sciences, 2019

 • Spor Kulüplerinin Finansal Performansının Topsis Analizi ile Test Edilmesi: BIST Spor Faaliyetleri Sektörü Üzerine Bir Uygulama, 4. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, 2019

 • Spor Endeksi Ve Pazar Endeksi Duyarlılığının İncelenmesi: Borsa İstanbul Örneği, 4. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, 2019

 • Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Tespiti: Atatürk Üniversitesi Örneği, Al Farabı 5th International Conference on Social Sciences, 2019

 • Finansal Stres Düzeyinin Tespiti: Atatürk Üniversitesi Örneği, Uluslararası Mardin Artuklu Uluslararası Multidisiplinler Çalışmalar Kongresi, 2019

 • Lisans Öğrencilerinin Finansal Tutum Ve Davranışlarının Ölçülmesi: Spor Bilimleri Fakültesi Örneği, ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2018

 • MS-GARCH Yaklaşımıyla Menkul Kıymet Piyasalarında Volatilite Tahmini: Borsa İstanbul Örneği, 22. FİNANS SEMPOZYUMU, 2018

 • Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Tespiti: Atatürk Üniversitesi Örneği, International Symposium of Applied Business Management and Economics Researches, 2018

 • Akademisyenlerin Finansal Davranış Düzeylerinin Tespiti: Atatürk Üniversitesi Örneği, International Symposium of Applied Business Management and Economics Researches, 2018

 • The Important of Financial Management in Financial Performance of Firms: Evidence from Turkey, Vı. International Conferance on Economics, 2017

 • Pay Piyasasına Dayalı Vadeli İşlem ve Spot Piyasalarının Öncü Gösterge Olma Özelliği: Borsa İstanbul Örneği, 21. Finans Sempozyumu, 2017

 • Relation Causality between Stock and Futures Markets An Application on the BIST, International Conference on Economics, 2016

 • Innovation Barriers in Small and Medium Sized Enterprises An Application in Turkish Statistical Regional Units Classification TRA1 Region, Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2016

 • Evaluation of Accounting Education Offered in Forma Education in Turkey in Terms of Infrastructure and Human Standards A Model Pratice in Erzurum, International Conference on Sustainable Development, 2016

 • Finansal Piyasalardaki Gelişmelerin İnsani Gelişmişlik Üzerine Etkisi Türkiye Örneği, 20. Finans Sempozyumu, 2016

 • Efficiency Measurement with Company Market Value An Application in BIST, Econworld International Conference in Economics, 2015

 • Türkiye de Muhasebe Egitiminin Sorunlan Eğiticilerin Eğitimi veYeterlilikleri Muhasebe Kayıtlarının Standardizasyonu, 34. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 2015

 • Information System Security Awareness and Commitment on Information System Security Culture Evidence from Universities in Turkey, E2E Conference, 2015

 • Elektronik Yoklama E Yoklama Sistemi Üzerine Bir Araştırma, E2E Conference, 2015

 • Duygusal Zeka ve Yatırımcı tercihleri, 19. Finans Sempozyumu, 2015

 • International Transmission of Stock Market Movements for Turkey US England Germany Japan, International Conference on Economic and Social Studies, 2014

 • The Relationship between Corporate Governance Performance and Stock Return, International Conference on Economic and Social Studies, 2014

 • Is VIX Indeks a Fear Indeks for Investors OECD Countries Stock Exchange Example with ARDL Approach, First Middle East Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking, 2014

 • Menkul Kıymet Piyasaları Ekonomik Büyümenin Bir Dinamiği Midir Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Panel Veri Analizi, 18. Finans Sempozyumu, 2014

 • The Relationship Between Accounting Profits and Stock Price An Application on BIST Firm, Econworld International Conference in Economics, 2014

 • Politik Risk Yatırımcının Dikkate Alması Gereken Bir Risk Midir Borsa İstanbul Örneği, 17. finans sempozyumu, 2013

 • Şirket Birleşme ve Devralmalarının Şirketlerin Finansal Performansı Üzerine Etkisi TOPSİS Analizi İle BİS te Bir Uygulama, 17. finans sempozyumu, 2013

 • Sağlık Kurumlarında Nakit Bütçesi Yönetimi, Hastanelerde Bütçe Yönetimi ve Döner Sermaye Uygulamaları, 2013

 • Spor Kulüpleri PerformanslarınınHisse Senedi Fiyatlarına Etkisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Bir Uygulama, 16. finans sempozyumu, 2012

 • Measurement of Financial Performancein Production Sector, Eurasia Business and Economics Society (EBES)Conference, 2012

 • Bileşik Öncü Göstergeler Ve Borsa Endeksi İlişkisinin Uluslar Arası Boyuttaİncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, 15. finans sempozyumu, 2011

 • Türkiye Ekonomisinde Finans Sektörü ve Reel Sektör Etkileşimi, 14. ulusal finans sempozyumu, 2010

 • Hisse Senedi Fiyatları İle Makroekonomik Değişkenlerin Etkileşimi, 14. ulusal finans sempozyumu, 2010

 • Finansal Kriz Öngörüsünde Sinyal Yaklaşımının Etkinliği 2008 Finansal Kriz Örneği, 13. Ulusal Finans Sempozyumu, 2009

 • Yatırımcı Risk İştahı Ülke Riskini Tetikler Mi?: Hatemi-J Eşbütünleşme ve Asimetrik Nedensellik Analizleri ile Türkiye Üzerine Bir Uygulama, 24. Finans Sempozyumu, 0