Makaleler

 • The Effect of Agricultural Investments by Governments on Economic Growth and Financial Markets: An Application on Developed and Developing Countries, BH Economic Forum, 2021
  Uluslararası - EBSCOhost, Proquest, Econbiz, Base, Scindeks, CEOL
  Kaya Abdulkadir

 • The Impact of The Covid-19 Pandemic on Investor Risk Tendency: The Case of Turkey, P J M H S, 2021
  Uluslararası - Emerging Sources Citation Index, SCOPUS
  Kaya Abdulkadir

 • Menkul Kıymet Yatırımcıların Risk Alma Eğilimleri, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 2021
  Uluslararası - TR DİZİN
  Kaya Abdulkadir

 • Forecastıng Of Volatılıty In Stock Exchange Markets By Ms-Garch Approach: An Applıcatıon Of Borsa Istanbul, Journal of Research in Economics, Politics & Finance, 2021
  Ulusal - TR DİZİN
  Kaya Abdulkadir , Yarbaşı İkram Yusuf

 • Menkul Kıymet Piyasaları ve Tüketici Duyarlılığı Öncül Ardıl İlişkisi: Türkiye Örneği, Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, 2020
  Uluslararası - CiteSeerXWorldCatPaperitySOBIADAcademic Journal Index ASOS İndex
  Kaya Abdulkadir

 • Did The COVID-19 Pandemic Cause Financial Contagion?, ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2020
  Uluslararası - İdealonline, Google Scholar
  Kaya Abdulkadir

 • MCSI Endeksi ve BIST 100 Endeksi Öncül Ardıl İlişkisi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2020
  Uluslararası - TR DİZİN
  Kaya Abdulkadir , Yarbaşı İkram Yusuf

 • Finansal Yönetim Davranışının Ölçülmesi: TRA1 Bölgesi Üniversiteleri Örneği, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Kaya Abdulkadir

 • Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Tespiti: Atatürk Üniversitesi Örneği, OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Namlı Sevinç , Kaya Abdulkadir

 • Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri: TRA1 Alt Bölgesi Üniversiteleri Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Üzerine Bir Araştırma, ETÜ Sosyal Enstitüsü Dergisi, 2019
  Ulusal - Internation Scientific Indexing (ISI)
  Namlı Sevinç , Kaya Abdulkadir

 • Muhasebe Karları ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: BİST Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım Sektöründe Bir Uygulama, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SUSBİD), 2019
  Ulusal - SOBİAD, ASOS
  Temelli Fatma , Kaya Abdulkadir

 • Pay Piyasasına Dayalı Vadeli İşlem ve Spot Piyasalarının Öncü Gösterge Olma Özelliği: Borsa İstanbul Örneği, Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 2018
  Ulusal - Art Index (Art Research Database, EBSCO)
  Kaya Abdulkadir

 • Finansal Piyasalardaki Gelişmelerin İnsani Gelişmişlik Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2018
  Uluslararası - EBSCO
  Kaya Abdulkadir

 • Teknolojik Gelişmelerin Muhasebe Eğitimi Üzerinde Etkileri: Öğretim Elemanları Üzerine Bir Uygulama, Turkish Studies Economics,Finance and Politics, 2018
  Uluslararası - ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access To Mideast And Islamic Resources), Journal Directory, DJS
  Güney Selami , Kaya Abdulkadir

 • Evaluation of Accounting Education Offered in Formal Education in Turkey in Terms of Infrastructure and Human Standards -A Model Practice in Erzurum-, European Journal of Sustainable Development Research (EJSDR), 2017
  Uluslararası - Alan Endeksleri
  Karcıoğlu Reşat , Dızman Şakir , Kaya Abdulkadir

 • Türkiye?de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Etkisi, ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017
  Ulusal - Diğer Endeks
  Kaya Abdulkadir , Kahreman Yusuf

 • VZA İle İşletmelerde Etkinliğin Ölçülmesi Bist Gıda İçki ve Tütün Sektöründe Bir Uygulama, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016
  Ulusal - Ulakbim
  Kaya Abdulkadir

 • Is VIX Indeks a Fear Indeks for Investors OECD Countries StockExchange Example with ARDL Approach, International Review of Research in Emerging Markets and the Global Economy, 2015
  Uluslararası - U
  Kaya Abdulkadir , Güngör Bener , Özçomak Mehmet Suphi

 • VIX Endeksi Menkul Kıymet Piyasalarının Bir NedeniMidir Borsa İstanbul Örneği, C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2015
  Ulusal - ASOS, EBSCO Ve TÜBİTAK ULAKBİM
  Kaya Abdulkadir , ÇoŞkun Ali

 • Muhasebe Kârları İle Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişki BİST Firmaları Üzerine Bir Uygulama, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2015
  Ulusal - EBSCOHost, ASOS, Copernicus
  Kaya Abdulkadir , Öztürk Meryem

 • Effect of Foreign Portfolio Investments in Stock Exchange in Emerging Markets: An Application in Turkey, Alatoo Academic Studies, 2014
  Uluslararası - E
  Kaya Abdulkadir , Öndeş Turan

 • Menkul Kıymet Piyasaları Ekonomik Büyümenin Bir Dinamiği Midir Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Panel Veri Analizi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2014
  Ulusal - Ulakbim, Ebsco, Asos
  Kaya Abdulkadir

 • Politik Risk Yatırımcının Dikkate Alması Gereken Bir Risk Midir Borsa İstanbul Örneği, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2014
  Ulusal - TÜBİTAK ULAKBİM (SBVT), ASOS Index Ve EBSCO
  Kaya Abdulkadir , Güngör Bener , Özçomak Mehmet Suphi

 • Effects of Stock Market Development on Economic Growth Evidence from Turkey, International Journal of Financial Research, 2014
  Uluslararası - Academic Journals Database,DOAJ,EBSCO,hostECONIS,EconLit,Electronic Journals Library,Gale's Academic Databases,Google Scholar,IndexCopernicus International,JEL,Lockss,NewJour,PKP Open Archives Harvester,ProQuest,Scirus,Swinburne University Of Technology Library,The Open Access Digital Library,The Standard Periodical Directory,Worldcat,ZBW ? German National Library Of Economics
  Bayar Yılmaz , Kaya Abdulkadir , Yıldırım Murat

 • Bist Kimya Petrol Plastik Endeksi Hisse Senedi Fiyatları ile Petrol Fiyatları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2014
  Ulusal - ASOS, EBSCO Ve TÜBİTAK ULAKBİM
  Kaya Abdulkadir , Binici Ömer

 • Enerji Fiyatlarının Sanayi Sektörü Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi Borsa İstanbul Sanayi Sektörü Şirketleri, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2014
  Ulusal - TUBİTAK ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), EBSCOhost (Business Source Complete), ASOSIndex, Index Copernicus
  Yıldırım Murat , Bayar Yılmaz , Kaya Abdulkadir

 • Finansal Kriz Öngörüsünde Sinyal Yaklaşımının Etkinliği 2008 Finansal Kriz Örneği, Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013
  Ulusal - ULRICHSWEB, Index Copernicus, Central And East European Online Library, EBSCO, Google Scholor, TO KAT, ASOS,arastirmax, Akademik Dizin
  Kaya Abdulkadir , Gülhan Ünal , Güngör Bener

 • Spor Kulüpleri PerformanslarınınHisse Senedi Fiyatlarına Etkisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Bir Uygulama, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 2013
  Ulusal - Ulakbim. Ebsco Host, Asos, Doaj
  Kaya Abdulkadir , Gülhan Ünal

 • Measurement of Financial Performancein Production Sector, Sakarya İktisat Dergisi, 2013
  Ulusal - Ulakbim
  Yıldız Contuk Filiz , Burucu Hümeyra , Kaya Abdulkadir , Güngör Bener

 • Determinants of Foreign Portfolio Investments in Turkey, ISE Review, 2013
  Ulusal - World Banking Anstract, IEF, Econlit, AEA, Ulakbim
  Kaya Abdulkadir , Öndeş Turan

 • Türkiye Ekonomisinde Finans Sektörü ve Reel Sektör Etkileşimi, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 2013
  Ulusal - Asos, Ulakbim
  Kaya Abdulkadir , Gülhan Ünal , Güngör Bener

 • Bileşik Öncü Göstergeler Ve Borsa Endeksi İlişkisinin Uluslar Arası Boyuttaİncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2012
  Ulusal - Asos
  Gülhan Ünal , Kaya Abdulkadir , Güngör Bener

 • Hisse Senedi Fiyatları İle Makroekonomik Değişkenlerin Etkileşimi, Dokuz Eylül Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2011
  Ulusal - Asos
  Özer Ali , Kaya Abdulkadir , Özer Nevin

 • Bankalarda Yurtdışı Kredi Kartı Kullanım İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2011
  Ulusal - Ulakbim, Ebsco
  Gülhan Ünal , Kaya Abdulkadir

 • Capital Structure of Turkish Manufactoring Industry Firms An Empirical Analysis Using Dynamic Panel Data, Kitt Research Journal, 2010
  Uluslararası - Kitt
  Temurlenk Mehmet Sinan , Özer Ali , Kaya Abdulkadir

 • Küresel Finansal Krizin İşletmelerin Etkinlik ve Performans Düzeylerine Etkileri 2008 Finansal Kriz Örneği, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi,, 2010
  Ulusal - Repec, Econpapers, IndexCopernicus, Ulrichsweb, Scientific Commons, Socionet, EconomistOnline, Scirus, Scholar Google, ZDB, Scholarsportal, EZB, HKU E Resources
  Kaya Abdulkadir , Gülhan Ünal

 • İşletmelerde Etkinlik ve Performans Ölçmede VZA Kümeleme ve TOPSIS Analizlerinin Kullanımı İMKB İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010
  Ulusal - Ulakbim. Ebsco
  Özer Ali , Öztürk Meryem , Kaya Abdulkadir

 • Gıda Bankacılığı ve Muhasebeleştirilmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2010
  Ulusal - Ulakbim, Ebsco
  Topcu Nuraydın , Kaya Abdulkadir

 • Metal Eşya Makine ve Gereç Yapım Sektöründeki İşletmelerin Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Ölçümü, Atatürk Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2010
  Ulusal - Ulakbim, Ebsco
  Kaya Abdulkadir , Öztürk Meryem , Özer Ali

 • İşçilik Giderlerinde Atıl Kapasitenin Durumu ve Muhasebeleştirilmesi, Atatürk ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009
  Ulusal - Ulakbim, Ebsco
  Kaya Abdulkadir , Gülhan Ünal , Açık Serap